svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล(19)

01 ตุลาคม 2562

คอลัมน์ทางออกนอกตำรา ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3510 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค.2562 โดย...บากบั่น บุญเลิศ

 

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน'

ประวัติศาสตร์การประมูล (19)

 

          ผมลากพาทุกท่านมาติดตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิอู่ตะเภา) วงเงิน 224,544 ล้านบาท ที่นับเป็นประวัติศาสตร์การประมูลโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลไทยที่มีความล่าช้าในการลงนามเซ็นสัญญายาวนานที่สุด บัดนี้เป็นเวลากว่า 7-8 เดือนเข้าไปแล้ว แต่ “รัฐ” ยังไม่มีการลงนามเซ็นสัญญากับเอกชน

          อะไรคือต้นตอปัญหาของความล่าช้า ทำไมยื้อยุดฉุดกระชากสัญญามายาวนานขนาดนี้

          สัญญาที่ ติดขัดตรงไหน คือหัวใจที่เราเกาะติดในร่างสัญญามา 18 ตอนแล้ว คราวนี้มาดูสัญญาเรื่องการส่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านต่างๆกันต่อไป

          2) เอกชนคู่สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การโฆษณาและการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนทั่วไปไม่ว่าโดยวิธีใดๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การบริการของโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของรถไฟความเร็วสูง และแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือทำให้มีปริมาณผู้โดยสารและการใช้ระบบเพิ่มมากขึ้น

          3) เอกชนคู่สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของรถไฟความเร็วสูงและแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายรวมถึงงานการออกแบบและงานก่อสร้างอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการจัดหา  การติดตั้ง  การทดสอบ  และการใช้งานระบบเครื่องกลและไฟฟ้าและขบวนรถไฟ
เพื่อประกอบเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ซ่อมบำรุง

          4) เอกชนคู่สัญญาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของรถไฟความเร็วสูงและแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยาย รวมถึงงานก่อสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารกับสถานีรถไฟของโครงการฯ ทั้งหมด (ไม่ว่าในกรณีที่ รฟท. กำหนดให้สร้างงานทางเชื่อมหรือกรณีที่เอกชนคู่สัญญาจะสร้างเพื่อการดำเนินกิจการทางพาณิชย์ 

          ทั้งนี้ ในกรณีที่ รฟท. กำหนดให้เอกชนคู่สัญญาสร้างงานทางเชื่อมดังกล่าว จะต้องเจรจาตกลงเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นและแนวทางการรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการตามที่ รฟท. กำหนด)  รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญาเอง  โดยจะต้องได้รับอนุมัติ  ในเรื่องของรูปแบบและการดำเนินงานจาก รฟท. ก่อนดำเนินการ ทั้งนี้เอกชนคู่สัญญาจะเป็นผู้มีสิทธิในการจัดหาผลประโยชน์ทั้งหมดบนพื้นที่ดังกล่าวไม่เกินระยะเวลาของโครงการฯ และโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ รฟท. ก่อนใช้งาน และ

          5) เอกชนคู่สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง  และที่ปรึกษาตรวจสอบ ทั้งสิ้น(2) งานในระยะที่ 2 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงและงานในระยะที่ 2 ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยาย

          (ก) การเริ่มการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของรถไฟความเร็วสูงและแอร์พอร์ตเรลลิงค์ส่วนต่อขยาย

          1)  เมื่อ รฟท. ออกหนังสือรับรองการเริ่มให้บริการเดินรถแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายให้เอกชนคู่สัญญา  เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่ต้องเริ่มการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยาย ตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาของงานในระยะที่ 2  ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการเริ่มให้บริการเดินรถแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยาย  โดยเอกชนคู่สัญญาจะต้องยื่นแผนการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของแอร์พอร์ตเรลลิงค์ส่วนต่อขยายให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนและข้อกำหนดของ รฟท. ของโครงการเกี่ยวกับรถไฟ ให้ รฟท. พิจารณาภายในวันที่เริ่มระยะเวลาของงานในระยะที่ 2 ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยาย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2(2)(ข)

          คู่สัญญาตกลงว่าให้ระยะเวลาของงานในระยะที่ 2  ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยาย เริ่มนับจากวันที่เริ่มระยะเวลาของงานในระยะที่ 2  ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยาย ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการเริ่มให้บริการเดินรถแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยาย  ทั้งนี้ไม่ว่าการเริ่มการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยาย จะเกิดขึ้นก่อนครบระยะเวลาห้า(5) ปี หรือระยะเวลาที่ได้รับขยายจาก รฟท. ภายใต้ระยะเวลาของงานในระยะที่ 1 ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายหรือไม่ก็ตาม

          2)  คู่สัญญาตกลงว่า ตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาของงานในระยะที่ 2 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(2) เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่ต้องแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนคู่สัญญาได้รับจากแอร์พอร์ต เรลลิงค์ ให้แก่ รฟท.ตามข้อ 8.1(1)

          อย่างไรก็ตาม ก่อนวันที่เริ่มระยะเวลาของงานในระยะที่ 2 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(2) หากเอกชนคู่สัญญามีสิทธิและ/หรือหน้าที่เริ่มการให้บริการเดินรถและบำรุงโครงการเกี่ยวกับรถไฟ ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายบางส่วนและ/หรือหน้าที่เริ่มการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายบางส่วนและ/หรือทั้งหมด ในกรณีดังกล่าว รฟท. มีสิทธิได้รับแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนคู่สัญญาได้รับจากแอร์พอร์ต เรลลิงค์ ตามข้อ 8.1(2)

          3) เมื่อ รฟท. ออกหนังสือรับรองการเริ่มให้บริการเดินรถทั้งระบบ ให้กับเอกชนคู่สัญญา เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่ต้องเริ่มการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของรถไฟความเร็วสูง ตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาของงานในระยะที่ 2 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการเริ่มให้บริการเดินรถทั้งระบบ โดยเอกชนคู่สัญญาจะต้องยื่นแผนการให้บริการเดินรถ และบำรุงรักษาโครงการกับรถไฟในส่วนของรถไฟความเร็วสูงให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนและข้อกำหนดของ รฟท. ของโครงการเกี่ยวกับรถไฟ ให้ รฟท. พิจารณาภายในวันที่เริ่มระยะเวลาของงานในระยะที่ 2 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(2)

          คู่สัญญาตกลงว่าให้ระยะเวลาของงานในระยะที่ 2  ในส่วนของรถไฟความเร็วสูง เริ่มนับจากวันที่เริ่มระยะเวลาของงานในระยะที่ 2 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูง ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการเริ่มให้บริการเดินรถทั้งระบบ  ทั้งนี้ไม่ว่าการเริ่มการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของรถไฟความเร็วสูงจะเกิดขึ้นก่อนครบระยะเวลา
ห้า (5) ปี หรือระยะเวลาที่ได้รับขยายจาก รฟท. ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1(1)(ฉ) หรือไม่ก็ตาม

          4)  คู่สัญญาตกลงว่า ตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาของงานในระยะที่ 2 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(2) เอกชนคู่สัญญาจะต้องแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนคู่สัญญาได้รับจากแอร์พอร์ต เรลลิงค์ ให้แก่ รฟท. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1(1)

          อย่างไรก็ตาม ก่อนวันที่เริ่มระยะเวลาของงานในระยะที่ 2 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(2) หากเอกชนคู่สัญญา มีสิทธิและ/หรือหน้าที่เริ่มการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของรถไฟความเร็วสูงบางส่วน ในกรณีดังกล่าว รฟท. มีสิทธิได้รับแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนคู่สัญญาได้รับจากแอร์พอร์ต เรลลิงค์ ตามข้อ 8.1(2)

          อย่าเพิ่งเบื่อหรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดชังในสัญญาโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน 2.24 แสนล้านบาท นะครับ ข้อมูลแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับ!

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (18)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (17)

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (16)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (15)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (14)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (13)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (12)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (11)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (10)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (9)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (8)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (7)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (6)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (5)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (4)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (3)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (2)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (1)