svasdssvasds

“ประกันรายได้ยางพารา” จบไม่ลง ยังไร้ข้อสรุป

30 พ.ย. 2563 เวลา 14:10 น. 5.0k

เปิดจดหมายสำนักงบประมาณ ปมปัญหา “เกษตรฯ-กยท.”  ยื้อจ่าย ประกันรายได้ยางพารา งวด1 วันนี้ยังจบไม่ลง ไร้ข้อสรุป วงในเผยผวาโดน “บัตรสีเขียว” ฟ้องอาจจะจ่ายนำร่องไปก่อนส่วน "บัตรสีชมพู" ยกให้การเมืองแก้ปัญหา

 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

 

วันที่ 30 พ.ย. 2563 รายงานข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ถึงความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่2  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมี  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมกับเชิญตัวแทนสำนักงบประมาณ เข้าหารือในเรื่อง หนังสือด่วนที่สุด ของสำนักงบประมาณ ที่ได้ทำเรื่องถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2  สาระสำคัญของเนื้อหา ก็คือ การดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้รัฐต้องชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 จึงเห็นสมควรให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

 

มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทยกำหนดให้มีคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน การติดตาม และการรายงานผลการดำเนินโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ การใช้จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ พื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐอนุญาต หรือ ยินยอมให้ใช้ทำประโยชน์ทางการเกษตรเท่านั้น  การดำเนินการประกันรายได้จะก่อให้เกิดภาระงบประมาณจำนวนมากในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาแนวทางการกำหนดราคาประกันรายได้เท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อมิให้ส่วนต่างของต้นทุนการผลิตสูงเกินความจำเป็น

 

อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย จะต้องดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการและเกษตรกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงอย่างทั่วถึงและไม่เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ควรเร่งดำเนินการสร้างความรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องและครบถ้วนให้กับทุกภาคส่วนในโอกาสแรก นี่คือ ความคิดเห็นประกอบในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 

“ประกันรายได้ยางพารา” จบไม่ลง ยังไร้ข้อสรุป

 

แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในที่ประชุมทางผู้แทนสำนักงบประมาณ ได้พยายามอธิบายว่าไม่ได้ห้ามจ่าย “บัตรสีชมพู” หรือให้จ่ายเฉพาะ "บัตรสีเขียว" แต่เป็นความคิดเห็น ดังนั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดุลยพินิจในการจะจ่ายหรือไม่จ่าย ในโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง จากกรณีดังกล่าวนี้ ทางผู้บริหาร กยท. อาจจะมีการพิจารณาจ่ายบัตรสีเขียวนำร่องก่อน หรือถ้าเจรจาสำเร็จ ก็อาจจะได้จ่ายทั้งสองบัตรพร้อมกัน คาดว่า 2-3 วัน จะมีคำตอบแน่นอน ว่าจะเป็นทิศทางไหน

 

เปิดหนังสือสำนักงบประมาณ ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

“ประกันรายได้ยางพารา” จบไม่ลง ยังไร้ข้อสรุป

 

“ประกันรายได้ยางพารา” จบไม่ลง ยังไร้ข้อสรุป

 

“ประกันรายได้ยางพารา” จบไม่ลง ยังไร้ข้อสรุป

 

 

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง  "บัตรสีเขียว"  สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.rubber.co.th/gir/index เบื้องต้นก่อน หากสงสัย หรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กยท. สำนักงานใหญ่  กยท.จังหวัด / กยท. สาขา ทั่วประเทศ แล้วหาก ทาง กยท.ให้ ธ.ก.ส. สามารถโอนได้วันไหน ในงวดแรก ให้ตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา แบบอัพเดทได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ https://chongkho.inbaac.com/

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายฯ กยท. ลุกทวงสิทธิ์ “บัตรสีชมพู” ร่วม “ประกันรายได้ยางพารา" (มีคลิป)

ลุ้น 30 พ.ย.นี้ "บัตรสีชมพู" จะได้เข้าร่วมวง ประกันรายได้ยางพารา หรือไม่

เคลียร์ชัด แจ้งเลื่อนจ่าย “ประกันรายได้ยางพารา” งวด1 อย่างเป็นทางการ

สำนักงบฯ เบรก “บัตรสีชมพู” เข้าร่วมวงประกันรายได้ยาง ปี2