svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการ ร.10 แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม 20 รูป

11 ธันวาคม 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

วันนี้( 11 ธ.ค.64) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า

 

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2562 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 14 ต.ค.2562 นั้น บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่ง มาครบกำหนดตามวาระแล้ว

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

1. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

 

2. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

 

3. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

 

4. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

 

5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

 

6.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม ราชวรวิหาร

 

7.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ

 

8. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

 

9.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ วรวิหาร

 

10. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร

 

11. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

 

12. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

 

13. พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

 

14.พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

 

15. พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม วรวิหาร

 

16.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

 

17. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

 

18. พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

 

19. พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

 

20. พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการ ร.10 แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม 20 รูป ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการ ร.10 แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม 20 รูป

ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา