"อีอีซี" ผนึก TGI-SNC ขับเคลื่อน EEC model สร้างคน สร้างงาน ตรงอุตสาหกรรม

15 มิ.ย. 2564 เวลา 10:05 น.185

"อีอีซี" ผนึก TGI-SNC ขับเคลื่อน EEC model ฝึกอบรมบุคลากรระยะสั้น สร้างคน สร้างงาน ตรงความต้องการอุตสาหกรรม

นายอภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร (EEC HDC)เปิดเผยว่า อีอีซี ได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันหรือ TGI ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงภาคเอกชน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด หรือ SNC เพื่อตอบสนองแนวทางพัฒนาบุคลากรตรงความต้องการหรือ EEC model โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร EEC Model Type B ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรยุคใหม่ เรียนรู้-พัฒนาทักษะจากประสบการณ์จริงด้วยการศึกษา และการฝึกอบรมยุคใหม่แบบ EEC Model
    "หลักสูตรดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)" 
    นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNC กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. – 23 ก.ค. 64 ประกอบไปด้วยกลุ่ม 4 กลุ่มหลักสูตร เช่น Injection Moulding Machine (Smart Production), CNC Machine & Robotics, Industrial IoT และ Industrial Robot & Automation System 
    นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าวว่า คณะวิทยากรของ TGI ได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการพัฒนาทักษะบุคลากรแบบ Demand Driven พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 (Covid-19) สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าอบรมและลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง