อีอีซี วางเป้าปี 64-65 พัฒนาบุคลากร 1.4 แสนคนรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

11 มี.ค. 2564 เวลา 13:25 น.226

อีอีซี วางเป้าปี 64-65 พัฒนาบุคลากร 1.4 แสนคนรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เดินหน้าจัดฝึกอบรมระยะสั้น รักษาการจ้าง สร้างทักษะใหม่

นายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ครั้งที่ 1/64 ว่า ได้รับทราบ และพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC) โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ฯ และจัดตั้งสำนักงาน EEC HDC อย่างเป็นทางการ ในเขตพื้นที่ อีอีซี ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือหลัก กับภาครัฐ เอกชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ อีอีซี ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม กำกับดูแลการศึกษาภาคปฏิบัติของสถาบันการศึกษา ผลิตบุคลากรตรงความต้องการกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งยกระดับการจัดการศึกษารูปแบบ “EEC Model” เพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนา อีอีซี และประเทศต่อไป
              ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแผนดำเนินงานพัฒนาทักษะบุคลากร EEC Model ปี 2564 -2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงบประมาณ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรใน อีอีซี มีเป้าหมายพัฒนาทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model ทั้งรูปแบบ Type A (เอกชนจ่าย 100%) และ Type B (รัฐ-เอกชน ร่วมจ่าย 50:50) การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม และการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ทักษะพื้นฐาน ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ อีอีซี รวมไม่ต่ำกว่า 1.4 แสนคน

สำหรับการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากร ในปี 2564 คณะทำงานฯ เตรียมจัดอบรมระยะสั้น (EEC Model Type B Short couuse) อาทิ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้จริง โครงการฝึกอบรมระยะสั้นภาคยานยนต์ เพื่อรักษาการจ้างงานพร้อมกับพัฒนาทักษะใหม่ และโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ภาคท่องเที่ยว ยกระดับบุคลากรท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใหม่ (EEC Local Wisdom Tourism)

โดยเบื้องต้นได้กำหนดเป้าหมายการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรรวมจำนวน 25,450 คน แบ่งเป็นการฝึกอบรมบุคลากรตามแผน 13,130 คน  และการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19)จำนวน 12,320 คน และในปี 2565 วางเป้าหมายจะพัฒนาทักษะบุคลากรได้รวม 36,700 คน โดยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร ตั้งเป้าหมายรวมในระยะเวลาปี 2561 – 2566 สูงถึง 114,542 คน

นอกจากนี้ ได้จัดทำฐานข้อมูลแรงงานรายบุคคลในพื้นที่ อีอีซี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะสูงเป็นรายบุคคล บันทึกข้อมูลเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลรองรับความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมเกิดใหม่ใน อีอีซี สามารถติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะ จับคู่ตำแหน่งงานตรงความต้องการ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูง และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

แท็กที่เกี่ยวข้อง