20 ตุลาคม 2019

เปิดเอกสาร“ล้ม”ประมูลท่อร้อยสาย กสทช. คว่ำ “ทรู”

17 Sep 2019
อ่าน 9325 ครั้ง

     ในที่สุดโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะทาง  2,450 กิโลเมตร ที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้วิสาหกิจ คือ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด(เคที) เปิดประมูล โดย บริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอขอเช่าท่อร้อยสายเพียงรายเดียวมูลค่าประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท

    โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้ส่งหนังสือ ที่ สทช ๒๕๐๒/ 8484 สํานักงาน กสทช. ๘๓ พหลโยธิน ซอย ๘ สามเสนใน พญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน 2562 

     เรื่อง ข้อเสนอการใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม โครงการนําสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (RFP) 

    เรียน กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด อ้างถึง หนังสือบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ที่ กธ ๐๑/ร ๑๖๒๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

     ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ได้จัดส่งเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal : REP) เพื่อคัดเลือกผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม โครงการนําสายสื่อสาร ลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครมายังสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการ โทรคมนาคม (ประกาศฯ) ตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น


    สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ขอเรียนว่า ภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาตรวจสอบเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal : REP) เพื่อคัดเลือกผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม โครงการนําสายสื่อสาร ลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครในเบื้องต้นแล้ว จึงได้เชิญ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จํากัด มาประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งจากการชี้แจงของบริษัท กรุงเทพ ธนาคม จํากัด มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้การดําเนินโครงการนําสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังกล่าวเกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการออกเอกสารเชิญชวนฯ (REP) เพื่อสํารวจความ ต้องการเกี่ยวกับปริมาณความจุของท่อร้อยสายที่ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายประสงค์จะใช้งาน แต่โดยที่ผู้รับใบอนุญาต รายอื่นเกิดความเข้าใจว่า การออกหนังสือเชิญชวนฯ (REP) ดังกล่าวจะเป็นการผูกพัน ให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้อง เข้าทําสัญญาใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร จึงเป็นเหตุให้ไม่มีผู้รับใบอนุญาตรายอื่นแสดงความประสงค์ดังกล่าว และอาจไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสาย สื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม (ประกาศฯ) หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสาธารณะในวงกว้าง ในการนี้ เพื่อให้โครงการนําสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังกล่าวสามารถ ขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็ว มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และบริสุทธิ์ยุติธรรม สํานักงาน กสทช. จึงขอให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด พิจารณายกเลิกการดําเนินการที่ผ่านมา และเริ่มดําเนินโครงการฯ ดังกล่าวใหม่ โดยขอให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด มีหนังสือสอบถามไปยังผู้รับใบอนุญาตทุกรายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอทราบปริมาณความจุ ของท่อร้อยสายที่ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายประสงค์จะใช้งาน และดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดังต่อไปนี้


   ๑. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของตน และปฏิบัติต่อผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ท่อร้อยสายสื่อสารทุกรายอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ

   ๒. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด มีหน้าที่จัดทําและส่งข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร ต่อสํานักงาน กสทช. เพื่อเสนอ กสทช. พิจารณา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขในเชิงพาณิชย์และเทคนิค ที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยจะต้องมีการกําหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสาย สื่อสารในอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ

   ๓. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด อาจเป็นผู้ลงทุนแบบรายเดียว หรือแบบลงทุนร่วมกัน โดยจะต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมด หรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลอื่น เป็นผู้มีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสทช.สั่งเบรกโครงการท่อร้อยสายมูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท

‘ทรู’ ตั้งโต๊ะเคลียร์ค่าเช่าท่อร้อยสาย เคทียํ้าทุกอย่างต้อง‘วิน-วิน’ทั้งคู่

7 กลุ่มโทรคมตกลงร่วมเช่าท่อร้อยสาย กทม. 88 เส้นทาง

ศึกท่อร้อยสายระอุ เคทีลั่น! ไม่ทับของเดิม

ทีโอที -กรุงเทพธนาคม เปิดศึก “แทงกั๊ก”ท่อร้อยสาย

‘ทรู’แทงกั๊กเซ็นสัญญา ท่อร้อยสายกทม.เคว้ง

7 กลุ่มโทรคมสอนมวยกทม. เช่าท่อร้อยสาย‘ทีโอที’

จ่อฟันโครงการท่อร้อยสาย ชี้ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 50 จัดการแน่!

7 กลุ่มโทรคมฯปักธงเช่าท่อร้อยสาย “ทีโอที”

กสทช.สั่งรื้อโครงการท่อร้อยสายกทม.

‘ทีโอที’ฮึดสู้! ปรับราคา ท่อร้อยสาย

‘TOT-CAT’ ดับเครื่องชน ท่อร้อยสายกทม.

สหภาพแคทฯ ร้องนายก ค้านท่อร้อยสาย

‘รสนา’ชี้ทิ้งทวนท่อร้อยสาย ก่อนหมดวาระผู้ว่าฯกทม.

ท่อร้อยสายใต้ดิน โอนผูกขาด อำนาจรัฐสู่เอกชน

กทม.ลักไก่ ท่อร้อยสาย ไร้ราคากลาง

บิ๊กกรุงเทพธนาคม โต้ทุกข้อกล่าวหา ท่อร้อยสายสื่อสาร 2 หมื่นล้าน

ใคร...ลุยไฟ ใช้เงิน2.5หมื่นล้าน เพื่อสัมปทานท่อร้อยสาย 30ปี

ไขปม ท่อร้อยสาย ให้สิทธิ์เอกชน80%ไม่ผูกขาด

ร่วมต้านอีกราย ทีโอที ร้องนายกฯ ค้านมติกระทรวงดีอี ให้ กทม.วางท่อร้อยสาย

ท่อร้อยสายวุ่น จ่อรื้อสัญญาทรู

6ยักษ์สื่อสารจี้นายกฯ เบรกท่อร้อยสายกทม.2หมื่นล.

7ยักษ์สื่อสารบุกทำเนียบ ค้านสัมปทานท่อร้อยสายกทม.

คุ้ยหลักฐาน กทม.ส่อพิรุธท่อร้อยสาย

กรุงเทพธนาคมยันโปร่งใส เดินหน้าท่อร้อยสายสื่อสารลงดิน4พื้นที่

เบื้องหลังกทม.หักดิบ ยึดโครงการท่อร้อยสาย2หมื่นล.

ทรูร่อนหนังสือแจงยังไม่ลงนามสัญญาท่อร้อยสายกทม.

เปิดปูมท่อร้อยสาย 2หมื่นล้าน

จี้รื้อสัมปทาน‘ทรู’ บิ๊กสื่อสารรุมต้านผูกขาด30ปีท่อร้อยสาย

แจงสัมปทานท่อร้อยสาย 2หมื่นล้าน30ปีโปร่งใส

“สมเกียรติ”อัด กทม.ให้เอกชนผูกขาดท่อร้อยสาย

คุ้ยหลักฐาน กทม.ส่อพิรุธท่อร้อยสาย

เปิดศึกจัดระเบียบท่อร้อยสาย "กทม. VS ผู้ประกอบการโทรคมนาคม"


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij