13 พฤษภาคม 2021

“เซ็นทรัล” ร้องนายก!  AOT ปิดทางกระทบความเชื่อมั่นทุนต่างชาติ

27 Aug 2019 09:21 น.
อ่าน 3,846 ครั้ง

“เซ็นทรัล” ร้องนายก!  AOT ปิดทางกระทบความเชื่อมั่นทุนต่างชาติ

  “เซ็นทรัล”บุกร้องนายกฯ ขอความเป็นธรรม หลังถูก ทอท. ปิดทางเข้า-ออก โครงการ เผยหวั่นกระทบความเชื่อมั่นลงทุนต่างชาติ พร้อมแจงเอกสารถี่ยิบทำทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
  

รายงานข่าวเปิดเผยว่าเมื่อ(วันที่ 26 สิงหาคม 2562)บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ทำหนังสือขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าเพื่อทำทางเชื่อมโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต เข้า-ออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

 

ระบุว่าบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธรุกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า และได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต ซึ่งเป็นศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ (New Shopping Platform) ที่เป็นศูนย์การค้าประเภทเอาท์เล็ต (Factory Outlet Mall)  ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

“เซ็นทรัล” ร้องนายก!  AOT ปิดทางกระทบความเชื่อมั่นทุนต่างชาติ

นอกจากนี้ยังสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงาน คู่ค้าและคู่สัญญาในโครงการจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว แต่ในระหว่างการดำเนินการโครงการ บริษัทฯ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของหน่วยงานของรัฐ  จึงขอความเป็นธรรมจากนายกฯ พร้อมกับให้รายละเอียดต่าง ๆ  โดยระบุว่า

 

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างและได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ตตามแผนงานที่วางไว้มาโดยตลอด โดยที่โครงการศูนย์การค้าดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินที่มีประชาชนทั่วไปใช้ผ่านทางวันละไม่ต่ำกว่า 20,000 คัน ซึ่งบริษัทได้มีการลงทุนในการก่อสร้างไปเป็นจำนวนมาก
 อีกทั้งการก่อสร้างเกือบจะแล้วเสร็จโดยจะพร้อมเปิดดำเนินการในปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 นี้ ต่อมาบริษัทฯ ได้ยื่นขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านถนนบางนา–บางวัว จากที่ตั้งโครงการศูนย์การค้า เพื่อเชื่อมทางเข้า-ออกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ซึ่งเป็นทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเป็นทางที่ 3 ต่อหมวดทางหลวงบางพลี และแขวงทางหลวงสมุทรปราการ

“เซ็นทรัล” ร้องนายก!  AOT ปิดทางกระทบความเชื่อมั่นทุนต่างชาติ

โดยหมวดทางหลวงบางพลี และแขวงทางหลวงสมุทรปราการได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ไม่เป็นอุปสรรคต่องานบำรุงรักษาทาง ปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาด้วย แต่ได้แจ้งให้บริษัทขอความยินยอมจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไป

ต่อมา บริษัทฯ ได้มีหนังสือ ถึงบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท.  เพื่อขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าเปิดทางเชื่อมในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านถนนบางนา–บางวัว (ที่ กม. 1+927 และ กม. 2+127 ด้านขวาทาง เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต และ ทอท. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของ ทอท. ไม่อนุญาตให้บริษัทฯ ทำทางเชื่อมดังกล่าวในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 

“เซ็นทรัล” ร้องนายก!  AOT ปิดทางกระทบความเชื่อมั่นทุนต่างชาติ

โดยทอท. ได้มีหนังสือแจ้งบริษัทฯ ว่า ได้มีการตรวจพื้นที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 พบว่าโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต ได้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ และใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ โฉนดเลขที่ 484 เลขที่ดิน 33 หน้าสำรวจ 115 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของ ทอท. โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ทอท. และธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ 


ต่อเรื่องนี้ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาฯ   เห็นว่า เป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯ ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการของบริษัทฯ โดยปราศจากเหตุอันสมควร และไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และบรรทัดฐานของศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดคือ

“เซ็นทรัล” ร้องนายก!  AOT ปิดทางกระทบความเชื่อมั่นทุนต่างชาติ 1. จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง พบว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 (เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) ได้รับการอนุมัติตามโครงการปรับปรุงระบบหมายเลขทางหลวง ระยะที่ 2 และลงทะเบียนเป็นทางหลวงแผ่นดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 จึงมีสถานะเป็นทางหลวงแผ่นดิน ตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. ทางหลวงฯ”) และอยู่ในอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ตรวจตรา และควบคุม ของอธิบดีกรมทางหลวง ตามมาตรา 15 (1) และมาตรา 19 แห่งพ.ร.บ. ทางหลวงฯ
 
บริษัทฯ เห็นว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ยังเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์เพื่อสัญจรไปมาโดยไม่มีการหวงกั้นหรือปิดกั้น มาโดยตลอด ดังนั้น บุคคลทั่วไป รวมถึงบริษัทฯ จึงย่อมมีสิทธิใช้ประโยชน์ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 เพื่อเป็นทางสัญจร และมีสิทธิในการขอรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“เซ็นทรัล” ร้องนายก!  AOT ปิดทางกระทบความเชื่อมั่นทุนต่างชาติ 2. การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าเพื่อทำทางเชื่อมเข้า-ออกทางหลวง เป็นสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับเขตทางหลวง ตามมาตรา 37 แห่งพ.ร.บ. ทางหลวงฯ ซึ่งในกรณีของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 นั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ในปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงให้ตัดคันหินทางเท้าเพื่อทำทางเชื่อมเข้า-ออก แล้ว ถึง 37 ราย โดยการพิจารณาอนุญาตครั้งแรกหลังจากกรมทางหลวงได้รับมอบพื้นที่จากกรมการขนส่งทางอากาศ  (ปัจจุบันคือ กรมท่าอากาศยาน) เมื่อปี พ.ศ. 2550 ครั้งล่าสุดได้กระทำในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 

ทั้งยังมีผู้ที่ทำทางเชื่อมเข้า-ออกอีกกว่า 50 รายที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า การขออนุญาตเพื่อทำทางเชื่อมเข้า-ออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 นั้น เป็นสิ่งที่พึงกระทำได้โดยชอบตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับมติของกรมทางหลวง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ว่า ไม่ขัดข้องและเห็นชอบหากบริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตเพื่อทำทางเชื่อมเข้า-ออก  อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการหารือไปยังกรมธนารักษ์ และได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ว่า กรมธนารักษ์ไม่ขัดข้องกับการดำเนินการดังกล่าว เช่นเดียวกัน
 
3. การขออนุญาตของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อดำเนินธุรกิจการค้าตามปกติ  และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบริษัทฯ พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และประชาชนจำนวนมากที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการดังกล่าว เกิดการจ้างานส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

“เซ็นทรัล” ร้องนายก!  AOT ปิดทางกระทบความเชื่อมั่นทุนต่างชาติ

ดังนั้น หากโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตเพื่อทำทางเชื่อมเข้า-ออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ซึ่งเป็นสิทธิที่บริษัทฯ พึงมีตามกฎหมาย ได้ ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯ อีกทั้งยังอาจมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งบริษัทฯ ให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติ และกระทบต่อบริษัทฯ ข้ามชาติรายใหญ่จำนวนมากซึ่งเป็นคู่สัญญาในการลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต และอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การลงทุนของประเทศ

 

หนังสือซีพีเอ็นระบุว่า ตามข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลที่ได้กราบเรียนแล้วข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ ฯพณๆ ท่านได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมในกรณีนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเปิดทางเชื่อมในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 เป็นทางเข้า-ออกของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต ได้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมต่อไป

สำหรับโครงการเซ็นทรัลวิลเลจ เป็นลักชัวรี่ เอาต์เลต แห่งแรกของเมืองไทย ที่จะสื่อให้เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ใช้เงินลงทุน 5,000 ล้านบาท มีจุดขายที่แบรนด์ดังระดับโลกว่า 130 ร้านค้า และมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็น ครั้งแรกที่เข้ามาเปิดร้านค้าในประเทศไทย อีกทั้งกว่า 60 แบรนด์เป็นเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ที่มีเฉพาะเซ็นทรัลวิลเลจเท่านั้น 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

● สาวปมลึก! ทอท.กลับลำยกเลิกคืนที่

● เซ็นทรัลดับเครื่องชนฟ้อง “AOT”

● เเบรนด์หรูสูญพันล้าน หวั่นศึกเซ็นทรัลวิลเลจลากยาว

● บิ๊กเซ็นทรัล บุกโครงการเคลียร์ปมทอท.” ปิดล้อม

● กพท.ยันเซ็นทรัลวิลเลจยังไม่ผิดกม.การบิน แต่ห้าม3กิจกรรมเสี่ยง

● เซ็นทรัลร้องนายก! AOT ปิดทางกระทบความเชื่อมั่นทุนต่างชาติ

● ตามคาด! "เซ็นทรัล"ฟ้องนายกฯ AOT ปิดทางเข้าสะเทือนภาพลักษณ์ประเทศ

● "เซ็นทรัล"ออกโรงกระทุ้งรัฐ เร่งหย่าศึก AOT

● "ทอท.-กรมทางหลวง"ใครมีสิทธิ์คุมทางเข้า!เอาต์เล็ตหรู เซ็นทรัลฯ (คลิป)

● สถาปนิกสยามตั้งโต๊ะอัดทอท.ป่วนสุวรรณภูมิซ้ำอีกดอกวันนี้

● 12 องค์กรวิชาชีพ รุมต้าน "หยุดแผน ทอท. ป่วนสุวรรณภูมิ"

● ปัดเอื้อประโยชน์"นิตินัย" แจงปิด"เซ็นทรัล วิลเลจ"ทำตามหน้าที่

● ทอท.-เปิดศึกเซ็นทรัล วิลเลจ กางเต้นท์ขวางประตู ห้ามรถเข้า-ออก

● ศึกช้างชนช้างปะทุยก 2 “ทอท.”ตามราวีเซ็นทรัล

● ศึกทอท.-เซ็นทรัลฯหลักฐานชัด! กรมทางหลวงคุมเบ็ดเสร็จถนนสุวรรณภูมิ

● ทอท.-เปิดศึกเซ็นทรัล วิลเลจ กางเต้นท์ขวางประตู ห้ามรถเข้า-ออก

● ศึกช้างชนช้างปะทุยก 2 “ทอท.”ตามราวีเซ็นทรัล

● ศึกทอท.-เซ็นทรัลฯหลักฐานชัด! กรมทางหลวงคุมเบ็ดเสร็จถนนสุวรรณภูมิ

● "ทอท.-กรมทางหลวง"ใครมีสิทธิ์คุมทางเข้า!เอาต์เล็ตหรู เซ็นทรัลฯ  (คลิป)

● จี้รัฐเลิกโควตา10% สกัดทุนฮุบที่เกษตร

● อบต.งัดโควตา พื้นที่เขียว10% ป้องเซ็นทรัล

● ทอท.เอาบ้าง...ขอเปลี่ยนสีผังผุดเมกะโปรเจ็กต์

● ทอท.”จี้สอบเซ็นทรัลวิลเลจสร้างรุกที่ราชพัสดุกระทบเขตการบิน

● เซ็นทรัล ยันสร้างเอาท์เล็ต ถูกกฎหมาย

● กพท.เคลียร์ปม! “เซ็นทรัล วิลเลจชี้ไฟเขียวก่อสร้างตั้งแต่ปี 61

● รุมยำคิงเพาเวอร์บิ๊กเนมผุดเอาต์เลตหรูล้อมสุวรรณภูมิ

● แฉทอท.สร้างอาคารบนที่เกษตร ขนาดใหญ่เกินผังเมืองกำหนด

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend