สรุปวิธีเลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2565 ครบทุกขั้นตอน พร้อมข่าวควรรู้ คลิกเดียวจบ

22 พ.ค. 2565 | 03:00 น.

เลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2565 สรุปคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ลักษณะต้องห้าม หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนน ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง และข่าวที่เกี่ยวข้องที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรรู้

การเลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2565 และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

การเลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2565 ครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในรอบ 9 ปี นับตั้งวันที่ 3 มีนาคม 2556 ฐานเศรษฐกิจจึงได้สรุป คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง และข่าวที่เกี่ยวข้องที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรรู้ มานำเสนอให้เข้าใจกันแบบง่ายๆ

ภาพประกอบข่าวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 • มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 • และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
 • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 • ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
 • บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น

        - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

        - ใบขับขี่

        - หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

        ฯลฯ

ภาพประกอบเลือกตั้งผู้ว่ากทม.

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

 1. ตรวจสอบรายชื่อ
 2. ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง
 3. ยื่นหลักฐานแสดงตน
 4. แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ
 5. รับบัตรเลือกตั้ง
 6. ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

วิธีทำเครื่องหมายกากบาท

เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย ดังนี้

 •  บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน
 •  บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี
 • หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง
 • นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

สามารถอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2565 ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรรู้ เพิ่มเติมโดยคลิกที่หัวข้อด้านล่าง 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง