svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ข้อห้าม" ก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2565 ระวัง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ-จำคุก

20 พฤษภาคม 2565

เปิดข้อห้ามผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. -ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2565 พึงระวัง ช่วงก่อนและวันเลือกตั้ง 22 พ.ค.65 เตือน หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก-ปรับตามกฎหมาย

นับถอยหลังพร้อมรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ เพื่อหาผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 17 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสูงสุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เลยทีเดียว เนื่องจากห่างหายกันมาหลายปี ฐานเศรษฐกิจ พาไปเปิดข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค. 65 ดังนี้

 

ก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.วันที่ 22 พ.ค.65

 

1.ในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้งวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

2.ห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

นอกจากนี้ หากผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนด 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด ให้มีการเล่น

 

ถ้าเป็นการกระทำของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น

 

วันเลือกตั้ง ควรระวังการกระทำดังนี้ เพราะจะมีโทษทั้งจำและปรับ

 

1.ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน

 

2.ห้ามผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

 

3.ห้ามผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน

4.ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

 

5.ห้ามผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

 

6.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว แสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่า ตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

 

7.ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนน โดยผิดจากความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง

 

8.ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้ง ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้

 

9.ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือค่าจ้าง

 

"ข้อห้าม" ก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2565 ระวัง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ-จำคุก