เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็คก่อนกา ใช้บัตร 2 สี 2 ใบ ลงคะแนน 22 พ.ค.นี้

18 พ.ค. 2565 | 08:50 น.

อัพเดทเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับบัตร 2 ใบ 2 สี เลือกผู้ว่าฯ กทม. "สีน้ำตาล" เลือก ส.ก. "สีชมพู" เช็คก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้

งวดเข้ามาทุกขณะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดเผยถึงสีบัตรประเภทต่าง ๆ ที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. รวมถึงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่มีสิทธิเช็กกันให้ดี ๆ เลือกคนที่ใช่ กาบัตรให้ถูกต้องเพื่อให้ได้คนที่ท่านตั้งใจเอาไว้ 

 

  • บัตรลงคะแนนของผู้ว่าฯ กทม. จะมีขนาด A4 สีบัตรเลือกตั้งเป็น "สีน้ำตาล"
  • บัตรลงคะแนนของ ส.ก. จะมีขนาด A5 สีบัตรเลือกตั้งเป็น "สีชมพู"

 

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็คก่อนกา ใช้บัตร 2 สี 2 ใบ ลงคะแนน 22 พ.ค.นี้
 

กกต. ยังเน้นย้ำการเข้าคูหารับบัตร 2 ใบ เพื่อลงคะแนนให้กับผู้สมัครตามหมายเลขที่ประกาศ กรณีไม่ประสงค์ที่จะเลือกใครในกากบาท (X) ในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใดที่มุมขวาล่างของบัตร โดยสามารถเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลาเปิดหีบ 08.00 น. และปิดหีบในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ 

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2565

1.บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ โดยได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือ เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2547 หรือ ก่อนหน้านั้น 

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง และ

4.คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

 

บุคคลต้องห้ามใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.2565 

1.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

3.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

4.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

5.มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็คก่อนกา ใช้บัตร 2 สี 2 ใบ ลงคะแนน 22 พ.ค.นี้