ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ไฟเขียวสาธารณสุข ขยาย4โรงพยาบาลพังงา-ระนอง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 9:19 น. 35

นายกฯประชุมร่วมกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด รับข้อเสนอขอสร้าง-ขยายอาคาร 4 โรงพยาบาล"พังงา-ระนอง" เพิ่มศักยภาพบริการสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ 

เลขาฯสภาพัฒน์ มีหนังสือที่นร. 1114/22564  ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งผลการประชุมและข้อสั่งการนายกฯ ระหว่างประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาตใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล)  เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564 ที่ห้องประชุมโภคีธรา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโภคีธรา  กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในวาระจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ(ครม.สัญจร) ที่จังหวัดกระบี่ 

 

นอกจากเห็นชอบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี จำนวน 7 โครงการ กรอบวงเงินรวม 494 ล้านบาท นายกฯสั่งการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และให้กระทรวงมหาดไทยเสนอขอรับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไปแล้ว 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ไฟเขียวสาธารณสุข ขยาย4โรงพยาบาลพังงา-ระนอง

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ไฟเขียวสาธารณสุข ขยาย4โรงพยาบาลพังงา-ระนอง

นายกรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการ ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 5  ด้านสำคัญ โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาเพื่อกำหนดในแผนงานเพื่อเสนอตามขั้นตอน 

 

โดยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เสนอขอรับการสนับสนุนจำนวน 2 โครงการ  นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ  ดังนี้

1.การเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพังงา ได้แก่ การก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น สำหรับโรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า และโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 

 

ข้อนี้นายกฯมีข้อสั่งการ ว่า ให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปพิจารณาการเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพังงา ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ สำหรับโรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า และโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และขยายพื้นที่การให้บริการแก่ผู้ป่วยให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ หากมีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการและรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 

 

2.การพัฒนาการขยายพื้นที่ให้การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลระนอง โดยจัดหาพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วย ได้แก่ 1.เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างแขวงทางหลวงระนอง(แห่งใหม่) 2.สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างด้านอาคารสถานที่โรงพยาบาลระนอง 

ข้อเสนอนี้ นายกฯสั่้งการ ว่า ให้กระทรวงสาธารสุขร่วมกับกระทรวงคมนาคม รับไปเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างแขวงทางหลวงระนอง(แห่งใหม่) และการพัฒนาขยายพื้นที่การให้การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลระนอง เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ หากมีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการและรูปแบบการก่อสร้าง ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคม ประสานสำนักงบประมาณพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง