ก.เกษตรฯ ประกาศจุดยืน “ต่อต้านทุจริต”

07 ธ.ค. 2563 เวลา 5:10 น. 2

ปลัดเกษตรฯ เปิดโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรฯ ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต

 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์

 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดงานโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)” ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากปัญหาการทุจริตคอรัปชันในภาครัฐ เป็นปัญหารุนแรง เรื้อรัง ส่งผลกระทบกับการพัฒนาประเทศ และเป็นภาพลบต่อความเชื่อมั่นในระบบราชการไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยมีพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้ การทุจริต สูงกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี 2564

 

 

 

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรใสสะอาด เปิดเผย โปร่งใส ปลอดการทุจริต ตลอดจนปลูกจิตสำนึกสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์แก่บุคลากร รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น ต่อประชาชน และภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์