สวทช. เปิดเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย @ เกษตรศาสตร์

12 เม.ย. 2564 | 06:54 น.

เมืองนวัตกรรมอาหาร - มก. เปิดตัว “ฟู้ดอินโนโพลิส แอด เกษตรศาสตร์” พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. เปิดเผยว่า เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส แอด เกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis @ Kasetsart) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สวทช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขยายพื้นที่ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562) โดยเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักในด้านอาหาร 5 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ 

สวทช. เปิดเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย @ เกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในรูปแบบศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 รายได้ของประเทศจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอื่นๆ หายไป แต่อุตสาหกรรมอาหารยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสนับสนุนให้เกิดเมืองนวัตกรรมอาหารขึ้นตามภูมิภาคอื่นๆ เพราะอุตสาหกรรมอาหารกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการอาหารและผู้สนใจสามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น

รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ประธานในพิธีเปิดเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมภาคเกษตรและอาหารช่วยหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศมายาวนาน จากสภาวะการแข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคจะตอบรับสินค้านวัตกรรมมากกว่าสินค้าในรูปแบบเดิม ไม่เว้นแม้แต่สินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรและอาหาร 

สวทช. เปิดเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย @ เกษตรศาสตร์

ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นก้าวที่สำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตร จะให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในด้านการให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พื้นที่ทดลองการผลิต โรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารกึ่งอุตสาหกรรม พื้นที่สำหรับภาคเอกชนเพื่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอาหารของคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร จะถูกถ่ายทอดและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในรูปแบบของ ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) ซึ่งนับว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

รศ. ดร. อนุวัตร แจ้งชัด  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ที่ผ่านได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และเทคนิคเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยพันธกิจหลักคือ การให้บริการอย่างครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One-StopService) และสร้างระบบนิเวศวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารที่มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนากำลังคนและการให้บริการภาคเอกชนที่มีศักยภาพ 

สวทช. เปิดเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย @ เกษตรศาสตร์

การให้บริการของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเน้นในด้านเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหารแบบใหม่ ส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชันและอาหารฟังก์ชัน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรพื้นฐานของมหาวิทยาลัยฯ และการบูรณาการความร่วมมือจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยฯ เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารในประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอาหารและความปลอดภัยอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมกับส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การวิเคราะห์ตลาด การเชื่อมโยงกับแหล่งทุน การให้คำปรึกษาด้านสิทธิบัตรและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง