svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คลังจ่อชงครม.เพิ่มแผนปฏิบัติพัฒนาทักษะการเงิน

15 พฤษภาคม 2566

คลังถก 17 หน่วยงาน ติดตามผลดำเนินการพัฒนาทักษะทางการเงิน ชี้สร้างผู้ต่อยอดทางความรู้การเงินกว่า 2 หมื่นคน จ่อชงครม.เพิ่มแผนปฏิบัติอีก 18 โครงการ หนุนประชาชนรู้เท่าทันภัยกลโกง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้มีการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทักษะทางการเงิน ครั้งที่ 1 /2566 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐทั้งด้านการเงิน ด้านการศึกษา และด้านสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 17 หน่วยงาน ร่วมประชุมเพื่อติดตามและพิจารณาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 19 แผนงาน และให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป ซึ่งการดำเนินงานในปี 2565 เป็นการวางรากฐานและเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างบูรณาการเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ยั่งยืน

 

โดยมีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ 7 แผนงาน ดำเนินการเป็นไปตามแผน 11 แผนงาน และต้องผลักดันต่อ 1 แผนงาน ซึ่งในปี 2565 หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงชีวิต ทั้ง 9 กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 59 โครงการ

“เป็นกิจกรรมการให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางการเงิน การออม การลงทุน การประกันภัย การคุ้มครองเงินฝาก การระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการ การจัดทำแผนธุรกิจ การเงินดิจิทัล และการเตือนภัยทางการเงิน ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3.59 ล้านคน มีจำนวนการเข้าถึงทางออนไลน์ 43.62 ล้านครั้ง และสร้างผู้ถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน (Trainer) ได้ประมาณ 20,000 คน”

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาโครงการเพิ่มเติมเพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ สามารถขับเคลื่อนโดยลดข้อจำกัดในการดำเนินการให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานทางการเงิน รู้เท่าทันภัยกลโกง และการเงินดิจิทัล โดยดำเนินการให้หลักสูตรความรู้ทางการเงินเป็นหลักสูตรภาคบังคับ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาทักษะทางการเงินที่หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการฯ ขอเสนอเพิ่มเติมในแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566 (ม.ค. – ธ.ค. 2566)  จำนวน 10 โครงการ อาทิ

  • โครงการพัฒนาระบบคลังความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
  • โครงการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

“เมื่อรวมกับ 8 โครงการที่ได้รับ ความเห็นชอบให้เพิ่มเติมในแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566 ในคราวการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทักษะทางการเงิน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 แล้ว ทำให้มีโครงการเพิ่มเติมในแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566 เป็น 18 โครงการ ซึ่งกระทรวงการคลังจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป”

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ให้คนไทยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการการเงินและเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งมีความรู้และทักษะทางการเงินเพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตต่อไป