ดัน"โคราช"มหานครแห่งการเรียนรู้ ตั้งเป้าสมาชิกยูเนสโก

25 มี.ค. 2565 | 06:14 น.

ดันโคราชเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ นายกเล็กเมืองย่าโมใส่เกียร์ห้า จับมือ 4 สถาบันการศึกษาหลัก ตั้งแต่ระดับอนุบาลยันอุดมศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน ขับเคลื่อนเป็น  Learning City ตั้งเป้าโคราชเข้าเป็นสมาชิกยูเนสโก

 

  วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา  (TK  Square Korat) เขตเทศบาลนครนครราชสีมา  นายประเสริฐ  บุญชัยสุข  นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร(ทน.) นครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการร่วมกันสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  ร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 

 

ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  , วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  , โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  และมหาวิทยาลัยวงษ์ชลิตกุล มีนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รอง ผอ.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และ ผอ.สถาบันอุทยานการเรียนรู้ , นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวิศึกษานครราชสีมา และนายเกษม มารครบุรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

ดัน\"โคราช\"มหานครแห่งการเรียนรู้ ตั้งเป้าสมาชิกยูเนสโก

ดัน\"โคราช\"มหานครแห่งการเรียนรู้ ตั้งเป้าสมาชิกยูเนสโก

นายประเสริฐ  บุญชัยสุข  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครราชสีมาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ของประชาชนทุกคน  เพื่อให้โคราชเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  ประกอบกับปัจจุบัน  Learning  City  ได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

ตลอดจนนักวิจัย จากหลากหลายสถาบันและสถานศึกษา  ได้เข้ามาศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของเมืองโคราช  ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโก โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย

ดัน\"โคราช\"มหานครแห่งการเรียนรู้ ตั้งเป้าสมาชิกยูเนสโก

ดัน\"โคราช\"มหานครแห่งการเรียนรู้ ตั้งเป้าสมาชิกยูเนสโก
ส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ในครอบครัวและชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ส่งเสริมคุณภาพและความเป็นเลิศในการเรียนรู้  และสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเข้มแข็ง  

 

ซึ่งเมืองแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เมืองที่มีการใช้ทรัพยากรในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการการเรียนรู้ สำหรับประชาชนทุกคนและทุกระดับ โดยมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 

ดัน\"โคราช\"มหานครแห่งการเรียนรู้ ตั้งเป้าสมาชิกยูเนสโก

สำหรับการที่จะสนับสนุนและผลักดัน ให้โคราชเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนั้น ปัจจัยหลัก ได้มาจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคล โดยทั้งหมดนี้จะเป็นทรัพยากร และแรงขับเคลื่อนทางการศึกษา

 

เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นโครงสร้างในการพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ของเมืองโคราช โดยเฉพาะนักเรียนผู้สูงอายุ สามารถ Walk in เข้าร่วมสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ได้ และถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายประเสริฐ กล่าว