17 เมษายน 2021

การบินไทย ขายทิ้งหุ้น BAFS 15.53% ได้เงิน 2.7 พันล้านต่อลมหายใจ

19 Jan 2021 16:00 น.
อ่าน 1,889 ครั้ง

การบินไทย ขายทิ้งหุ้น BAFS 15.53% ได้เงิน 2.7 พันล้านต่อลมหายใจ

การบินไทย แจ้งโอนขายหุ้น BAFS จำนวน 98.9 ล้านหุ้น คิดเป็น 15.53% ให้กับ บมจ.ราชกรุ๊ป คิดเป็นเงิน 2.71 พันล้านบาท โดยแจ้งการโอนหุ้นครบถ้วนแล้ว แต่ยังเหลือหุ้นไว้แค่ 7.06%


นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กระทำการแทนและในนามผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันนี้ (19 มกราคม 2564) ถึงการแจ้งการโอนหุ้น บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยระบุว่า

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)( "บริษัทฯ") ขอแจ้งว่าเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ("BAFS") จำนวน 98,983,125 หุ้น (หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.53 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ (BAFS) ให้กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("RATCH") ในราคาหุ้นละ 27.40 บาท ("หุ้นBAFS") หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,712,137,625 บาท

ดังนั้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จึงได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น BAFS กับ RATCH และต่อมา บริษัทฯ ได้ทำการโอนหุ้น BAFS ดังกล่าวให้กับ RATCH และได้รับชำระค่าซื้อหุ้นBAFS ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยการซื้อขายหุ้น BAFS ในครั้งนี้ ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการได้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ก่อนการโอนหุ้นในวันที่ 19 มกราคม 2564 BAFS เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในจำนวน143,983,125 หุ้น (หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.59 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ BAFS) โดย BAFS ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการระบบจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานในท่าอากาศยานต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างไรก็ตาม ภายหลังการทำรายการโอนหุ้น BAFS แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะยังคงถือหุ้นใน BAFS ในจำนวน 45,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นสัตส่วนร้อยละ 7.06 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ BAFS)

BAFS

ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิมเดิม)

 โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนพบว่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.91 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมงวดล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่าง 6 เดือนย้อนหลังที่จะต้องนำมารวมเป็นขนาดรายการนี้

ดังนั้นรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น BAFS ครั้งนี้ถือเป็นรายการจำหน่ายไปที่มีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักหรัพย์แห่งประเทศไทย


การบินไทย ขายทิ้งหุ้น BAFS 15.53% ได้เงิน 2.7 พันล้านต่อลมหายใจ

การบินไทย ขายทิ้งหุ้น BAFS 15.53% ได้เงิน 2.7 พันล้านต่อลมหายใจ

นอกจากนี้การจำหน่ายไปซึ่งหุ้น BAFS ให้กับ RATCH ในครั้งนี้ ไม่ใช่การทำรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รามถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเดิม)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ชาญศิลป์" ยันยื่นแผนฟื้นฟูการบินไทย ได้ตามกำหนดเวลา

"การบินไทย" ระงับบิน 2 เส้นทางในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.64

"ชาญศิลป์" แจงยืดส่งแผนฟื้นฟูการบินไทย ดันแผน5ปีพลิกกำไรปี68

การบินไทย ดิ้นหาเงิน โละเครื่องบิน 42ลำ ขายที่3แปลงหมุนสภาพคล่องปี64

เขย่า “การบินไทย” ลดคน-ฝูงบิน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend