svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ถุงมือยางไทย” เร่งอย่างไรให้เป็นแชมป์โลก

22 สิงหาคม 2563

​​​​​​​สภาการยางแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่งด่วน  “ถุงมือยางไทย” เร่งอย่างไรให้เป็นแชมป์โลก วันที่ 24 ส.ค.และ 26 ส.ค.นี้ ที่  กยท.

อุทัย สอนหลักทรัพย์

 

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สภาการยางแห่งประเทศไทย ที่มีนายอำนวย ปะติเส ประธาน คนล่าสุด จะจัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการเร่งด่วน“ถุงมือยางไทย” เร่งอย่างไรให้เป็นแชมป์โลก โดยมีเป้าหมาย  ระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมถุงมือยางไทย  ขึ้นสู่     ความเป็นแชมป์ของโลก สร้างความยั่งยืนให้ชาวสวนยาง  และแก้วิกฤติเศรษฐกิจของไทย

 

“วิธีการ จัดสัมมนาและ workshop หาคู่ร่วมพัฒนาในฝ่ายต่างๆ การดำเนินงาน : 2 ครั้ง ต่อ เนื่องกัน คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 และ วันที่ 26 สิงหาคม 2563  ครั้งที่ 1: วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น.  กิจกรรม  สัมมนาแนะนำแนวทางกับผู้ร่วมธุรกิจถุงมือยางฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายผู้ต้องการถุงมือยาง ( ผู้ใช้ )ฝ่ายผู้ขายเครื่องจักรเครื่องมือ ฝ่ายนโยบายและประสานงาน ฝ่ายทุนจัดหาแหล่งทุน และ ฝ่ายแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

 

โดยมีเป้าหมายของการสัมมนา : สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกฝ่าย  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถุงมือยาง  ได้ดำเนินธุรกิจร่วมกัน   โดยมีสภาการยางแห่งประเทศไทย  ช่วยสนับสนุนส่งสริมด้านต่างๆ ที่จะอำนวยธุรกิจร่วมกันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

 

 

 

 

“ถุงมือยางไทย” เร่งอย่างไรให้เป็นแชมป์โลก

ส่วนครั้งที่ 2  ได้แก่ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ลงนามในบันทึกจนจบทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย จะเป็นกิจกรรมการลงนามในบันทึกความร่วมมือทุกด้านที่คู่ร่วมธุรกิจถุงมือยางได้เจรจาและตกลงกันบันทึกความตกลงนี้จะมีสภาการยางแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามกับคู่ธุรกิจถุงมือยาง สมาคม และ องค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ได้ตกลงกันมาแล้ว สภาการยางแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ช่วยประสานงาน  สนับสนุนด้านข้อมูล การวิเคราะห์ และให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์แก่คู่ธุรกิจทุกฝ่าย  ตามที่ได้ตกลงกันเพื่อดำเนินการร่วมกันต่อไป

 

สำหรับการลงนามในบันทึกความตกลงนี้ จะแยกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละห้อง ตามที่ได้ตกลงกันและแจ้งความประสงค์ให้สภาการยางแห่งประเทศไทย ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ การสัมมนาวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. มีผู้บรรยายหลักตามหัวข้อดังนี้

 

“นโยบายของรัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมถุงมือยาง โดย นายประพันธ์  บุญญเกียรติ  ประธานการยางแห่งประเทศไทย ( กยท ) หรือ ผู้แทน  ด้าน เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมถุงมือยาง โดย  นายกสมาคมถุงมือยางแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน และคณะ ส่วนการเข้าถึงแหล่งทุนในอุตสาหกรรมถุงมือยาง โดย นายอำนวย  ปะติเส ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย  และคณะ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะได้ตอบโจทย์ “ถุงมือยางไทย” เร่งอย่างไรให้เป็นแชมป์โลก”