อุบลฯที่2ของประเทศ ม.โดดเด่นด้านนวัตกรรม

30 เม.ย. 2564 เวลา 22:25 น.259

ม.อุบลราชธานีปลื้ม ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย SCImago ล่าสุด มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และอันดับ 441 ของโลก สอดคล้องวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอาเซียน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม

ม.อุบลราชธานีปลื้ม ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย SCImago ล่าสุด มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และอันดับ 441 ของโลก สอดคล้องวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอาเซียน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ม.อุบลราชธานี เผยว่า ในปี 2564 อันดับระดับประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และอันดับที่ 441 ของโลก ในขณะที่ภาพรวมด้านการวิจัย นวัตกรรม และบทบาทต่อสังคม อยู่ลำดับที่ 7 ของประเทศ และอันดับที่ 751 ของโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ม.อุบลราชธานี

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย SCImago มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏต่อสาธารณชน โดยที่มาของค่าคะแนนมาจาก 3 ส่วนหลัก คือ

1. ด้านงานวิจัย (Research) โดยพิจารณาจากจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนนักวิจัย ที่ปรากฏบนฐานข้อมูล Scopus

อุบลฯที่2ของประเทศ  ม.โดดเด่นด้านนวัตกรรม

2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) โดยพิจารณาจากการมีองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากฐานข้อมูล PATSTAT (Patent Statistical Database) และ

3. ด้านสังคม (Societal) โดยพิจารณาจากเว็บไซต์ การเข้าถึง และปริมาณข้อมูลข่าวสารของสถาบันที่ปรากฏอยู่ในสื่อสาธารณะ

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการจัดอับดับ มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการและวิจัยในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษแห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่สำคัญคือ การเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนวัตกรรม” 

หน้า 17 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,674 วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง