16 มิถุนายน 2021

สินเชื่อเยียวยาโควิดรอบ2 "เสริมพลังฐานราก-กู้ฉุกเฉิน"ธ.ออมสิน ใครบ้างมีสิทธิ์กู้สูงสุด5 หมื่นบาท

16 Jan 2021 07:15 น.
อ่าน 17,210 ครั้ง

สินเชื่อเยียวยาโควิดรอบ2 "เสริมพลังฐานราก-กู้ฉุกเฉิน"ธ.ออมสิน ใครบ้างมีสิทธิ์กู้สูงสุด5 หมื่นบาท

สินเชื่อ"เสริมพลังฐานราก-กู้ฉุกเฉิน"ธ.ออมสิน เยียวยาโควิดรอบ2 ใครบ้างมีสิทธิ์กู้สูงสุด 5 หมื่นบาท


 

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา มีคำสั่งให้กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ 

 

สินเชื่อเยียวยาโควิดรอบ2 "เสริมพลังฐานราก-กู้ฉุกเฉิน"ธ.ออมสิน ใครบ้างมีสิทธิ์กู้สูงสุด5 หมื่นบาท

 

ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการขยายเวลามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ออกไปอีก 6 เดือน โดยสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน ครอบคลุมสินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไป ( สินเชื่อเสริมพลังฐานราก,สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อใช้จ่ายสำหรับอาชีพอิสระ )   สินเชื่อ SME   สินเชื้อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยภาคท่องเที่ยว  และซอฟท์โลนฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการ

 

โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นวันแรกผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน ส่วนผู้ที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

 

สำหรับผู้ขอกู้สินเชื่อเยียวยาโควิดรอบ 2"สินเชื่อเสริมพลังฐากราก" ซึ่งมีวงเงินคงเหลือ 10,000 ล้านบาท และสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อใช้จ่ายสำหรับอาชีพอิสระ วงเงินคงเหลือ 2,600 ล้านบาท มีเงื่อนไขและคุณสมบัติ ตลอดจนภาระดอกเบี้ยเป็นอย่างไร "ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมรายละเอียดดังนี้

 

 

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 

 

คุณสมบัติผู้กู้

 

- เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

- เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระ 

  เงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

- ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้

  ต้องไม่เกิน 60 ปี

- ผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

- ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

- ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ


 เงื่อนไขสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

 

- วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

- ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) เริ่ม

  ชำระในเดือนที่ 7  (ทั้งหมด 30 งวด )

- ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน

- ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี

  ที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

 

 

ภาระดอกเบี้ยจ่าย

 

กู้วงเงิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้คงที่อัตรา 0.35% ต่อเดือน  ตลอดระยะเวลากู้ 3 ปี  ผ่อนชำระต่อเดือนประมาณ 1,877 บาท (เงินต้นบวกดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อเดือน 175 บาท) และตลอดสัญญาเงินกู้ 3 ปี จะผ่อนชำระเงินต้นรวมดอกเบี้ยแล้วอยู่ที่ 56,300 บาท โดยเป็นรายจ่ายดอกเบี้ย 6,300 บาท หรือภาระจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ยปีละ 2,100 บาท    

 

 

 

สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้มีอาชีพอิสระ  

 

 

คุณสมบัติผู้กู้

 

-สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

-มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

-มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้

-เป็นผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

 

เงื่อนไขสินเชื่อ

 

- วงเงินสินเชื่อ: 10,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

- การชำระคืน: ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจาก

  บัญชีเงินฝากของผู้กู้

- ระยะเวลาขอสินเชื่อ: ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000

  ล้านบาท

- หลักประกัน: ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

 


วิธีการรับเงินกู้

 

-เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

 เอกสารใช้ในการขอกู้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น

-เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

 

 

ภาระดอกเบี้ยจ่าย

 

"เงินกู้ฉุกเฉิน" สำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระ วงเงินกู้สูงสุดต่อรายที่ 10,000 บาท ปลอดชำระ 6 เดือนแรก เริ่มส่งตั้งแต่งวดที่ 7 - 24 ผ่อนชำระต่อเดือน (เงินต้นบวกดอกเบี้ย ) อยู่ที่  568 บาท  และตลอดสัญญาเงินกู้ 2 ปีจะผ่อนชำระรวมอยู่ที่ 10,240 บาท โดยเป็นภาระรายจ่ายดอกเบี้ยปีละ 120 บาท หรือตลอด 2 ปี เพียง 240 บาท

 

 

อัพเดทมาตรการเยียวยาสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ลูกค้า "ธนาคารออมสิน" เช็กที่นี่

ธนาคารออมสิน ลงทะเบียนสินเชื่อเยียวยาโควิดรอบ 2 วันนี้ 15 ม.ค. เช็ก www.gsb.or.th

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอป MyMo ธนาคารออมสินกู้ 50,000 ไม่ต้องมีคนค้ำ

ลงทะเบียนสินเชื่อเยียวยาโควิดรอบ 2 "ธนาคารออมสิน" แอป MyMo ล่ม

ธนาคารออมสิน ลงทะเบียนสินเชื่อเยียวยาโควิดรอบ 2 วันนี้ 15 ม.ค. เช็ก www.gsb.or.th

 

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend