19 เมษายน 2021

 “จีน”จัดทัพกองกำลังป้องกันประเทศทุกด้าน

04 Jan 2021 17:34 น.
อ่าน 514 ครั้ง

 “จีน”จัดทัพกองกำลังป้องกันประเทศทุกด้าน

“จีน”จัดทัพกองกำลัง ป้องกันชายแดน-ป้องกันชายฝั่ง-ป้องกันทางอากาศ และพื้นที่ความมั่นคงหลักอื่นๆ 30 ดินแดน ชี้น่านน้ำและน่านฟ้าของจีนมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่อาจละเมิดได้  


วันนี้( 4 ม.ค.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๓ ว่าด้วยกองกำลัง รวมทั้งการป้องกันชายแดน การป้องกันชายฝั่ง การป้องกันทางอากาศและพื้นที่ความมั่นคงหลักอื่นๆ) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้


 ๑. กองกำลัง (ต่อ) 

 

๑.๑ มาตรา ๒๒ กองกำลังของสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วย กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน กองกำลังตำรวจติดอาวุธของประชาชนจีน และกองกำลังอาสาสมัคร กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ประกอบด้วย กองกำลังประจำการและกองกำลังสำรอง 


ภารกิจในยุคใหม่ คือการรวบรวมผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและระบบสังคมนิยมเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติเอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ในต่างแดนของประเทศ และเพื่อส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลก ให้การสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ กองกำลังประจำการเป็นกองทัพประจำของประเทศ 


โดยมีหน้าที่หลักในการรบป้องกันและปฏิบัติภารกิจทางทหารที่ไม่ใช่สงครามตามกฎข้อบังคับ กองกำลังสำรองดำเนินการฝึกทหาร ปฏิบัติภารกิจการรบป้องกันและภารกิจปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามตามกฎระเบียบ ตามคำสั่งระดมพลที่ออกโดยคณะกรรมาธิการการทหารกลาง 


กองกำลังตำรวจติดอาวุธของประชาชนจีน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่จัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงทางสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน การป้องกันและจัดการกิจกรรมของผู้ก่อการร้าย การบังคับใช้สิทธิทางทะเลการช่วยเหลือและการป้องกันและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการการทหารกลาง ภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยงานทางทหาร กองทหารอาสาสมัครมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในการรบการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามและการปฏิบัติการป้องกัน 


๑.๒ มาตรา ๒๓  กองกำลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 


๑.๓ มาตรา ๒๔  การสร้างกองกำลังของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นไปตามแนวทางของการเสริมสร้างกองทัพด้วยลักษณะของจีน ยืนกรานที่จะสร้างกองทัพด้วยการเมือง การปฏิรูปกองทัพ เสริมสร้างกองทัพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างการบริหารกองทัพตามกฎหมาย เสริมสร้างการฝึกทหารดำเนินงานทางการเมืองและปรับปรุง เพื่อให้แน่ใจในระดับการสนับสนุนส่งเสริมความทันสมัยของทฤษฎีทางทหาร องค์กรทางทหาร บุคลากรทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัย สร้างระบบการต่อสู้ที่ทันสมัยโดยมีลักษณะเฉพาะของจีน ปรับปรุงประสิทธิภาพการรบอย่างครอบคลุม และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของพรรคในเรื่องกองทัพที่แข็งแกร่งในยุคใหม่   


๑.๔ มาตรา ๒๕  ขนาดของกองกำลังของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องสอดคล้องกับความต้องการในการปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์การพัฒนาของชาติ  

 
๑.๕ มาตรา ๒๖  การรับราชการทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน แบ่งออกเป็นประจำการและสำรอง ระบบบริการสำหรับทหารและกำลังพลสำรองถูกกำหนดโดยกฎหมาย กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และกองกำลังตำรวจติดอาวุธของจีนใช้ระบบยศตามกฎหมาย 


๑.๖ มาตรา ๒๗ กองทัพปลดแอกประชาชนจีน และกองกำลังตำรวจติดอาวุธประชาชนจีนใช้ระบบกำลังพลพลเรือนตามตำแหน่งที่กำหนด  


๑.๗ มาตรา ๒๘ ธงและตราสัญลักษณ์ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ธงและตราสัญลักษณ์ของกองกำลังตำรวจประชาชนจีนเป็นสัญลักษณ์ของกองกำลังตำรวจประชาชนจีน พลเมืองและองค์กรต่างๆ ควรเคารพธงชาติและสัญลักษณ์ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนรวมถึงธงและสัญลักษณ์ของกองกำลังตำรวจติดอาวุธของประชาชนจีน รูปแบบลักษณะและการใช้วิธีการจัดการธงและตราสัญลักษณ์ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนรวมทั้งธงและสัญลักษณ์ของกองกำลังตำรวจติดอาวุธ กำหนดโดยคณะกรรมาธิการทหารกลาง  


๑.๘ มาตรา ๒๙ รัฐห้ามไม่ให้องค์กรหรือบุคคลใด ๆ จัดตั้งองค์กรติดอาวุธอย่างผิดกฎหมาย ห้ามกิจกรรมติดอาวุธที่ผิดกฎหมาย และห้ามแอบอ้างเป็นทหารหรือองค์กรติดอาวุธ


 


๒. บทที่ ๔ การป้องกันชายแดน การป้องกันชายฝั่ง การป้องกันทางอากาศและพื้นที่ความมั่นคงหลักอื่นๆ (มาตรา ๓๐ – มาตรา ๓๒) 


๒.๑ มาตรา ๓๐ ดินแดน น่านน้ำและน่านฟ้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจละเมิดได้  ประเทศสร้างการป้องกันชายแดนที่ทันสมัยและมั่นคง การป้องกันชายฝั่งและการป้องกันทางอากาศ รวมทั้งใช้มาตรการป้องกันและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความปลอดภัยของดินแดน น่านน้ำและน่านฟ้า ตลอดจนปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศ รัฐใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของกิจกรรมทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ๆ ในด้านความปลอดภัยหลักอื่น ๆ เช่น อวกาศ แม่เหล็กไฟฟ้า และไซเบอร์สเปซ 


๒.๒ มาตรา ๓๑ คณะกรรมาธิการการทหารกลาง เป็นผู้นำในงานป้องกันชายแดน การป้องกันชายฝั่ง การป้องกันทางอากาศและด้านความมั่นคงหลักอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ หน่วยงานของรัฐส่วนกลาง รัฐบาลท้องถิ่นในระดับต่างๆ และหน่วยงานทางทหารที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอำนาจที่กำหนด มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและป้องกันการป้องกันชายแดน การป้องกันชายฝั่ง การป้องกันทางอากาศและพื้นที่ความมั่นคงหลักอื่น ๆ รวมทั้งร่วมกันรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ 


๒.๓ มาตรา ๓๒ ตามความต้องการด้านการป้องกันของการป้องกันชายแดน การป้องกันชายฝั่ง การป้องกันทางอากาศและพื้นที่ความมั่นคงหลักอื่น ๆ รัฐเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างกองกำลังป้องกันและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกัน เช่น การบังคับบัญชา การสื่อสาร และการควบคุมป้องกัน การขนส่งและการสนับสนุน ฯลฯ รัฐบาลประชาชนและหน่วยงานทางทหารในทุกระดับจะต้องรับประกันการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการป้องกันประเทศ และความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับ


 
บทสรุป ในบทบัญญัติดังกล่าวนี้ ทำให้เห็นแนวทางการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ซึ่งจะนำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้ครับ

 

อ่านประกอบ:

ส่องกฎหมายใหม่ "จีน" จัดอำนาจป้องกันประเทศ

จีนกำหนดเป็นหน้าที่พลเมืองทุกคนปกป้อง-ต่อต้านการรุกราน
 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend