12 มิถุนายน 2021

ส่องกฎหมายใหม่ "จีน" จัดอำนาจป้องกันประเทศ

03 Jan 2021 07:57 น.
อ่าน 269 ครั้ง

ส่องกฎหมายใหม่ "จีน" จัดอำนาจป้องกันประเทศ

ส่องกฎหมายใหม่”จีน”จัดระเบียบอำนาจในการป้องกันประเทศ กำหนดให้ครม.เป็นผู้นำในการจัดการป้องกันประเทศและใช้อำนาจ


วันนี้ ( 3 ม.ค.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๓ ว่าด้วยอำนาจในการป้องกันประเทศของสถาบันแห่งชาติในมาตรา ๑๔ - มาตรา ๑๙ รวมทั้งกองกำลัง) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 

 

๑. อำนาจในการป้องกันประเทศของสถาบันแห่งชาติ (ต่อจากจีนศึกษาฉบับเมื่อวานนี้ที่นำเสนอมาตรา ๑๒ และ ๑๓) ได้แก่
 
     

๑.๑ มาตรา ๑๔ คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำในการจัดการป้องกันประเทศและจะใช้อำนาจดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องและแผนการป้องกันประเทศ 

(๒) กำหนดนโยบายและระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้องในการป้องกันประเทศ

 (๓) เป็นผู้นำในการจัดการการวิจัยและการผลิตเพื่อการป้องกันประเทศ 

(๔) จัดการงบประมาณในการป้องกันประเทศ 

(๕) เป็นผู้นำในการจัดการการระดมเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการจัดระเบียบการป้องกันภัยทางอากาศ และการขนส่งเพื่อการป้องกันประเทศ ฯลฯ 

(๖) เป็นผู้นำในการจัดการการสนับสนุนการทหารและการคุ้มครองทหารผ่านศึก 

(๗) เป็นผู้นำในการสร้างกองกำลังอาสาสมัคร การเกณฑ์ทหาร การป้องกันชายแดน การป้องกันชายฝั่ง การป้องกันทางอากาศและการจัดการด้านความมั่นคงที่สำคัญอื่นๆ กับคณะกรรมาธิการการทหารกลาง 

(๘) หน้าที่และอำนาจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศตามที่กฎหมายบัญญัติ  ๑.๒ มาตรา ๑๕ คณะกรรมาธิการการทหารกลางเป็นผู้นำกองทัพแห่งชาติและใช้อำนาจหน้าที่และอำนาจต่อไปนี้ 

 

(๑) การบังคับบัญชากองกำลังแห่งชาติแบบรวมการ (๒) ตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางทหารและนโยบายการปฏิบัติงานของกองกำลัง (๓) เป็นผู้นำในการจัดการการกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและกองกำลังตำรวจติดอาวุธของประชาชนจีน การกำหนดแผนแผนและจัดระเบียบปฏิบัติ 

(๔) ส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังสภาประชาชนแห่งชาติหรือคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ (๕) กำหนดกฎเกณฑ์ทางทหารและออกคำวินิจฉัยและคำสั่งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

(๖) กำหนดระบบและการจัดระเบียบของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน รวมทั้งกองกำลังตำรวจติดอาวุธของประชาชนจีน การกำหนดภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงานบริการของคณะกรรมาธิการทหารกลาง และกองกำลังตำรวจติดอาวุธของประชาชนจีน 

(๗) ตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับทางทหารในการแต่งตั้ง การปลด การฝึกอบรม การประเมินให้รางวัลและลงโทษสมาชิกของกองกำลัง 

(๘) ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบอาวุธและยุทโธปกรณ์ของกองทัพ การกำหนดแผนและแผนการพัฒนาอาวุธและยุทโธปกรณ์ รวมทั้งการประสานงานกับคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นผู้นำและจัดการการวิจัยและการผลิตเพื่อการป้องกันประเทศ 

(๙) จัดการงบประมาณเพื่อการป้องกันประเทศร่วมกับคณะรัฐมนตรี (๑๐) เป็นผู้นำในการจัดการการระดมกำลังติดอาวุธและกำลังสำรองของประชาชน (๑๑) จัดระเบียบและดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ (๑๒) อำนาจอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
     
๑.๓ มาตรา ๑๖  คณะกรรมาธิการทหารกลางดำเนินการระบบความรับผิดชอบของประธานฯ
 
     

๑.๔ มาตรา ๑๗ คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการการทหารกลางต้องจัดตั้งกลไกประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญในกิจการป้องกันประเทศ หน่วยงานของรัฐส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมาธิการการทหารกลางอาจเรียกประชุมตามสถานการณ์เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจการป้องกันประเทศ 
     

 

๑.๕ มาตรา ๑๘ การประชุมของประชาชนในพื้นที่ในทุกระดับและคณะกรรมการประจำการประชุมของประชาชนในท้องถิ่น ในระดับมณฑลหรือสูงกว่า จะต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศในเขตปกครอง รัฐบาลของประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับจะต้องจัดการการเกณฑ์ทหารการอาสาสมัคร 


การระดมกำลังทางเศรษฐกิจ การป้องกันภัยทางอากาศ การขนส่งเพื่อการป้องกันประเทศ การป้องกันสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ การคุ้มครองทหารผ่านศึก และการสนับสนุนผู้บังคับบัญชาทหารในพื้นที่การปกครองของตน ตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด 
     
๑.๖ มาตรา ๑๙ รัฐบาลของประชาชนในพื้นที่ทุกระดับและหน่วยงานทางทหารในพื้นที่จัดการประชุมร่วมระหว่างทหาร – พลเรือนตามความจำเป็น เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจการป้องกันประเทศภายในเขตปกครองของตน 


การประชุมร่วมทางทหารและท้องถิ่นจะประชุมร่วมกันโดยหัวหน้ารัฐบาลของประชาชนในพื้นที่และหัวหน้าหน่วยงานทหารประจำถิ่น ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างทหาร – พลเรือนจะถูกกำหนดโดยที่ประชุม 

เรื่องที่ตกลงกันโดยการประชุมร่วมทางทหารและท้องถิ่นจะได้รับการจัดการโดยรัฐบาลของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานทางทหารในพื้นที่ตามความรับผิดชอบ รวมทั้งภารกิจที่เกี่ยวข้อง และจะต้องรายงานเรื่องสำคัญต่อผู้บังคับบัญชา
 
๒. บทที่ ๓ กองกำลัง (มาตรา ๒๐ - มาตรา ๒๙) 
    
 

๒.๑ มาตรา ๒๐ กองกำลังของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นของประชาชน ภารกิจคือรวบรวมการป้องกันประเทศต่อต้านการรุกรานปกป้องมาตุภูมิ ปกป้องแรงงานอย่างสันติของประชาชน มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการสร้างชาติและรับใช้ประชาชนด้วยใจจริง 
     
๒.๒ มาตรา ๒๑ กองกำลังของสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน องค์กรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกองทัพดำเนินกิจกรรมตามรัฐธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
 
บทสรุป อำนาจในการป้องกันประเทศของสถาบันแห่งชาติ ได้บัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการใช้อำนาจเพื่อการป้องกันประเทศ ส่วนบทบัญญัติเกี่ยวกับกองกำลังนั้น จะได้นำเสนอมาตรา ๒๒ - ๒๙ ต่อในวันพรุ่งนี้ครับ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend