svasdssvasds

ตั้ง5ผู้บริหารแผนฟื้นฟูการบินไทย

19 พ.ค. 2564 เวลา 9:20 น. 2.1k

การบินไทยแจ้งมติที่ประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ เผยเจ้าหนี้มีจำนวนหนี้รวมกันร้อยละ 91.56 ของจำนวนหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ผู้ทำแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทั้งตั้ง 5 ผู้บริหารแผนฟื้นฟู

ตามที่ผู้ทำแผนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ออกไปตามคำขอของเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมประชุมบางราย และกำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งใหม่ในวันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันนี้ เจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ประมาณ 140,000 ล้านบาท ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกันร้อยละ 91.56 ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียง ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทำแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 และตามคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 3 ฉบับ ที่เสนอโดยผู้ทำแผนและเจ้าหนี้อีก 2 ราย กล่าวคือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ซึ่งยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและคำร้องขอแก้ไขแผนข้างต้นมีผู้บริหารแผน ดังนี้

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ผู้ทำแผนฟื้นฟูการบินไทย

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

2. นายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวงการคลัง

พรชัย ฐีระเวช

3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และกรรมการธนาคารกรุงเทพ 

ศิริ จิระพงษ์พันธ์

4. นายไกรสร บารมีอวยชัย อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายธนาคารกรุงเทพ

ไกรสร บารมีอวยชัย

5.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

อนึ่งศาลล้มละลายกลาง ได้กำหนดนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหนี้ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและมอบโอกาสให้การบินไทยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันในตลาดได้ สามารถสร้างความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยและคนไทยในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตามสำหรับค่าตอบแทนจากการเป็นผู้บริหารแผน รวมกันจะได้รับไม่เกินปีละ 5 ล้านบาทต่อคน

ข่าวเกี่ยวข้อง:

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด