ต่อลมหายใจสายการบิน กบร.ไฟเขียว 6 มาตรการเยียวอุ้มธุรกิจ

22 ม.ค. 2564 เวลา 2:45 น. 526

คณะกรรมการการบินพลเรือน ไฟเขียว 6 มาตราการเยียวยาสายการบินระยะที่3 ให้ทอท.-ทย.-บวท.ลดค่าบริการลง20-50% กพท.ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ เป็น 90 วัน

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21มกราคม 2564 ในการประชุมครั้งนี้มีมติ ดังนี้

 

กบร.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ความเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ระยะที่ 3

 

ทั้งนี้ให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเป็นรายไตรมาส โดยไตรมาสแรกของปี2564  ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564

 

รวมถึงให้มีการประเมินสถานการณ์โควิด - 19 เป็นรายไตรมาส และหากสถานการณ์ COVID - 19 ยังคงอยู่ก็ให้ใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบให้แก่สายการบินต่อไปเป็นรายไตรมาส

ต่อลมหายใจสายการบิน กบร.ไฟเขียว 6 มาตรการเยียวอุ้มธุรกิจ

 

โดยมาตรการดังกล่าว  ประกอบไปด้วย
มาตรการด้านการลดค่าใช้จ่ายของสายการบิน  ซึ่งจะได้แก่

 

1.บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. และ กรมท่าอากาศยาน หรือ ทย. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ 

 

2. ทย. ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ให้แก่อากาศยานของสายการบิน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ ทย. กำหนด

 

3.ทอท. ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ให้แก่สายการบินที่ทำการหยุดให้บริการชั่วคราว

 

4. ทอท. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ลง 50%สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
 

5.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย(บวท.) ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Charge) ลง50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และลดลง20% สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ 

 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางการเงิน ได้แก่ 6. ให้ กพท. ได้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Terms)  ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ จาก 15วันเป็น 90 วัน

 

นอกจากนั้น กบร. สั่งการให้ กพท. รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือของ ทย. และ บวท. ต่อไป
 

อีกทั้งคณะกรรมการการบินพลเรือนสั่งการให้ กพท. พิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ .. ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ

 

แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอากาศยานของผู้ขออนุญาตประกอบการการบินพลเรือนมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และมาตรฐานสากลของ ICAO FAA หรือ EASA โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30 วัน และนำเสนอ กบร. พิจารณาต่อไป
 

ขณะเดียวกันคณะกรรมการการบินพลเรือนให้ความเห็นชอบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) ซึ่งคณะอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับได้พิจารณาแล้ว

 

โดยให้กรรมการการบินพลเรือน (นายชัยศักดิ์  อังค์สุวรรณ) ช่วยพิจารณาทบทวนเงื่อนไขให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย โดยถือว่า กบร. ได้เห็นชอบในการปรับปรุงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขมาตรฐานต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บินต่อไม่ไหว “ไทยสมายล์” ยกเลิก 5 เส้นทางบิน ปรับลดเที่ยวบินเพียบ

อั้นไม่ไหว "ไทยแอร์เอเชีย" ให้พนักงานลาหยุดไม่รับเงินเดือน 2-4 เดือน

4 สนามบินร้าง ไร้เที่ยวบิน100%พิษโควิดระลอกใหม่

"อาคม" สั่ง EXIM BANK ต่อลมหายใจช่วยธุรกิจการบิน

ต่อลมหายใจ ทอท.ขยายมาตรการเยียวยาสายการบินเพิ่มเติม

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง