ต่อลมหายใจ ทอท.ขยายมาตรการเยียวยาสายการบินเพิ่มเติม

20 ม.ค. 2564 เวลา 23:50 น. 252

บอร์ดทอท.ไฟเขียวช่วยผู้ประกอบการ และสายการบิน ขยายจ่ายค่าตอบแทน-ค่าเช่าพื้นที่ สนามบินเพิ่มเติมออกไปอีก 6 เดือน เยียวยาธุรกิจจากผลกระทบโควิด-19

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง 


โดยขยายเวลาชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการประกอบกิจการ สำหรับงวดครบกำหนดตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ค.63 และเลื่อนการชำระค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) 

สำหรับงวดซึ่งครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค.63 จากเดิมที่ให้ขยายระยะเวลาการชำระของแต่ละงวดออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติ เป็นให้ขยายระยะเวลาการชำระของแต่ละงวดออกไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน จากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกตินั้น
  

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความรุนแรงและต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมทั้งมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการและสายการบินยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินให้ยังคงสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 ม.ค.64 จึงมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการเลื่อนการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม ดังนี้
 

- สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ค.63 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 18 เดือน

 

 - สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค.63 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 12 เดือน

 

2. ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges)เพิ่มเติม ดังนี้

 

- สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค.63 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 18 เดือน

 

 - สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค.63 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 12 เดือน

ต่อลมหายใจ ทอท.ขยายมาตรการเยียวยาสายการบินเพิ่มเติม ต่อลมหายใจ ทอท.ขยายมาตรการเยียวยาสายการบินเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและสายการบินที่ประสงค์จะขอรับสิทธิการขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระตามข้อ 1 และ 2 จะต้องทำหนังสือถึง ทอท. เพื่อร้องขอรับสิทธิดังกล่าว

 

3. ทอท.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินตามข้อ 1 และ 2 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทอท.จะขาดทุนครั้งแรกในรอบ40ปี แต่ยังเดินหน้าขยายสนามบิน

ทอท.ขยายเวลาช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ใน 6 สนามบินไปถึงปี65

ทอท.ปรับแผนซ่อมรันเวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ ลดเหลือ2ปี

"ศักดิ์สยาม"หนุนทอท.สร้างนอร์ทเทอร์มินัล 4.2หมื่นล.ขยายสนามบินสุวรรณภูมิ

ทอท. เผยโฉม อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แท็กที่เกี่ยวข้อง