“เฉลิมชัย”เร่งช่วยชาวประมง ลุยตลาดออนไลน์-ออฟไลน์

26 ธ.ค. 2563 เวลา 8:36 น. 122

“เฉลิมชัย”เร่งช่วยชาวประมงจากผลกระทบโควิด19ระลอกใหม่ลุยตลาดออนไลน์ออฟไลน์พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูและพัฒนาประมงสร้างความเข้มแข็งทุกมิติ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย พร้อมด้วย นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุวิทย์ คชสิงห์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตัวแทนสมาคมประมง ชาวประมง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยวันนี้ถึงผลประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมง ครั้งที่ 11/2563 ว่าที่ประชุมพิจารณาวาระสำคัญ และวาระเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็น ความร่วมมือในการกระจายสินค้าประมงผ่านช่องทาง Grab Mart ด้วยโครงการตลาดสดคนไทยเพื่อชาวประมง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขงจากผลกระทบการสร้างเขื่อนในลำน้ำโขง

 “เฉลิมชัย”เร่งช่วยชาวประมง  ลุยตลาดออนไลน์-ออฟไลน์

การแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าประมงเพื่อบริโภคไปสาธารณรัฐประชาชนจีน  การแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล รวมถึงร่างแนวทางการพัฒนาประมงพื้นบ้านนั้น  ประกอบไปด้วยข้อเสนอเชิงนโยบายจำนวน 2 ข้อ 7 ด้าน 20 มาตรการ ที่ประกอบด้วย1. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ ฟื้นฟู ดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้คงความอุดมสมบูรณ์ และ2. นโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน อยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมกลุ่มต่าง ๆ ทั้งชายและหญิง เด็ก ผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ชาวเล และแรงงานประมง ซึ่งเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจะเริ่มดำเนินการทันทีในปี2564เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านในทุกมิติ ตามแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่จะเชื่อมโยงไปยังโครงการ Fisherman village resort ตามนโยบายของกระทรวง

 

 “เฉลิมชัย”เร่งช่วยชาวประมง  ลุยตลาดออนไลน์-ออฟไลน์

สำหรับสรุปผลการประชุมในครั้งนี้ได้สั่งการให้มีการสำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในบริเวณทะเลอันดามันร่วมภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ จะดำเนินการสำรวจในบริเวณที่ไม่เคยทำประมงมาก่อน ร่วมกันระหว่างภาครัฐโดยกรมประมง และภาคเอกชน โดยสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อแหล่งประมงใหม่ของประเทศไทย

 “เฉลิมชัย”เร่งช่วยชาวประมง  ลุยตลาดออนไลน์-ออฟไลน์

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง จากผลกระทบการสร้างเขื่อนในลำน้ำโขง นั้น ขณะนี้กรมประมงได้รวบรวมข้อมูลและส่งเรื่องถึงกระทรวง ก่อนนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission – MRC) เพื่อหาทางออกสำหรับปัญหานี้

การแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าประมงไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายชื่อสัตว์น้ำจำนวน 23 ชนิด และได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ต่อไป  การแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ทั้งการแก้ไขปัญหาขี้ขาวในกุ้งทะเลที่ได้มีงานวิจัยและแผนในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป ความก้าวหน้าโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง โดยขณะนี้มีผู้ได้รับอนุมัติโครงการสินเชื่อจำนวน 388 ราย วงเงินกว่า 339 ล้านบาท

 “เฉลิมชัย”เร่งช่วยชาวประมง  ลุยตลาดออนไลน์-ออฟไลน์

“  รัฐมนตรีห่วงใยพี่น้องชาวประมงและได้ฝากให้กรมประมงและทุกภาคีภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาประมงรวมทั้งการรับมือกับปัญหา COVID-19 ที่เกิดการระบาดรอบใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวประมงและภาคอุตสาหกรรมประมงไทยโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและขอให้คณะกรรมการอนุกรรมการทุกคณะและกรมประมงช่วยกันจำหน่ายสินค้าประมงทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์โดยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด”