“ซินลากู” ถล่มนาข้าวเสียหายกว่า 1.7 หมื่นไร่

03 ส.ค. 2563 | 14:45 น.

​​​​​​​เกษตรฯ เผย 3 วัน พายุ “ซินลากู” ถล่มไทย 5  จังหวัด  เกษตรกรกระทบกว่า 3.9 พันราย พื้นที่นาข้าวคาดเสียหาย 1.7 หมื่นไร่ หากรวมพืชชนิดอื่นกว่า 3.3 หมื่นไร่

“ซินลากู” ถล่มนาข้าวเสียหายกว่า 1.7 หมื่นไร่

 

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 (เวลา 15.00 น.)จากอิทธิพลของพายุซินลากู ท่าให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน่าท่วมฉับพลัน น่าป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 1-3 ส.ค.63 รวม 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล่าปาง น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ หนองบัวล่าภู สุรินทร์ อุดรธานี อ่านาจเจริญ นครราชสีมา ขอนแก่น เลย นครพนม มหาสารคาม ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง และสุราษฎร์ธานี

 

ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล่าปาง พะเยา กาฬสินธุ์ อุดรธานี อ่านาจเจริญ นครราชสีมา ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม พังงา สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ หนองบัวล่าภู เลย

“ซินลากู” ถล่มนาข้าวเสียหายกว่า 1.7 หมื่นไร่

 

กรณีพนังลำน้ำแม่กวงฝั่งขวาเสียหายบริเวณฝายเก๊าแพ่ง หมู่ 2 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยพนังเสียหายยาว ประมาณ 5 เมตร ปริมาณน้ำที่ล้นพนังประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำได้ไหลลงสู่ล่าน้ำโจ้ผ่านพื้นที่หมู่ 3 5 6 7 และ 10 ในเขตตำบลสันทรายน้อยและจะไหลบรรจบลงล่าน้ำคาว บริเวณหมู่ที่ 6 บริเวณหลังเซนต์ทรัลเฟสติวัล ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้น่าเครื่องจักรหนักเข้าด่าเนินการเปิดทางน้ำระบายในลำน้ำกวงให้กว้างขึ้นและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำ

 

ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 63) ด้านพืช 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ น่าน ล่าปาง เลย เกษตรกร 3,986 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 33,208.50 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 17,304.50 ไร่ พืชไร่ 8,516 ไร่ พืชสวน 7,388 ไร่

 

ด้านประมง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย นครพนม เกษตรกร 154 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ บ่อปลา 76 ไร่ ด้านปศุสัตว์ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย น่าน ล่าปาง เกษตรกร 480 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 6,801 ตัว ได้แก่ โค-กระบือ 230 ตัว สุกร 76 ตัว สัตว์ปีก 6,495 ตัว  (อ่านฉบับเต็ม ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร )