svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

'ประยุทธ์' ทุ่ม 1.2 พันล้าน เอาใจ SMEs

16 ตุลาคม 2561
161061-1652

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมา เห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2562 แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่สากล จำนวน 1,234.7077 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 974.7077 ล้านบาท และเงินงบประมาณจากกองทุน สสว. อีกจำนวน 260 ล้านบาท เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของ สสว. ปี 2562 ในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ

"4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ Micro และ SMEs ของประเทศ ด้วย BIG DATA ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง Micro และ SMEs และเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล และยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อให้การดำเนินงานของ สสว. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกองทุน"

 

[caption id="attachment_333785" align="aligncenter" width="335"] สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)[/caption]

นายสุวรรณชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562-2564 ที่มุ่งเน้นพัฒนา SMEs ตามขนาด ประกอบด้วย 1.วิสาหกิจรายใหม่ (STARTUP) มุ่งให้เริ่มและเติบโตได้ต่อเนื่อง สร้างผู้ประกอบการเยาวชนรุ่นใหม่ หาแหล่งทุนที่หลากหลาย 2.วิสาหกิจรายย่อย (MICRO) เน้นให้ทำธุรกิจได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ สนับสนุนแหล่งทุนและองค์ความรู้ 3.วิสาหกิจขนาดย่อม (SMALL) พัฒนาให้ทำธุรกิจเป็นระบบ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเสริมขีดความสามารถการแข่งขัน 4.วิสาหกิจขนาดกลาง (MEDIUM) ยกระดับให้ไปแข่งในตลาดสากล เป็นผู้นำสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 5.ระบบนิเวศเพื่อการส่งเสริม SMEs (ECOSYSTEM) มุ่งพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (21 พ.ค. 61) ได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจในปี 2561 อยู่ระหว่าง 4.2-4.7% โดยมีสมมติฐานในปี 2561 ดังนี้ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 4.0% การบริโภคภาครัฐขยายตัว ร้อยละ 3.3 การลงทุนมวลรวมขยาย 5.0% ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัว 7.0%

ขณะที่ ในส่วนของ SMEs สสว. ได้ประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP SMEs ในปี 2561 อยู่ที่ 5.0-5.5% และมูลค่า GDP SMEs ไตรมาส 2 ของปี 2561 มีอัตราการขยายตัว 5.0% โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากผลผลิตภาคเกษตรที่ขยายตัวสูง รวมทั้งภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีกว่าไตรมาสก่อน แม้ว่า GDP SMEs ไตรมาส 2 จะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคผลิต แต่อัตราการขยายตัวเฉลี่ยในครึ่งปีแรกยังเท่ากับ 5.5% สสว. จึงยังคงประมาณการเติบโตของ GDP SMEs ทั้งปี 2561 ไว้ที่ 5.0-5.5% โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง GDP SMEs จะยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,409 วันที่ 14 - 17 ต.ค. 2561 หน้า 15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ธ.ก.ส. ผนึก "แบงก์เกษตรจีน" พัฒนาบุคลากรและ SMEs เกษตร
'ออมสิน' หนุนกลุ่ม SMEs–Startup แบบบูรณาการครบวงจร


เพิ่มเพื่อน
โปรโมทแทรกอีบุ๊ก