svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ธ.ก.ส. ผนึก "แบงก์เกษตรจีน" พัฒนาบุคลากรและ SMEs เกษตร

12 ตุลาคม 2561
ธ.ก.ส. ร่วมมือธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจด้านสินค้าเกษตร

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน (ADBC) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตั้งแต่ปี 2548 อันนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 องค์กร การพัฒนาด้านการบริการและการเชื่อมโยงธุรกิจให้กับลูกค้า โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยมาใช้ในการเสริมสมรรถนะการดำเนินงานของธนาคารและการให้บริการประชาชน


thumbnail_KOR_1036

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ การอบรมและพัฒนาตัวแบบในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม การต่อยอดไปสู่การเจรจาทางการค้าและการจับคู่ทางธุรกิจของสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานของไทย เช่น ข้าว หมอนยางพารา ผลไม้อบแห้งที่เป็นกลุ่มลูกค้า SMAEs ของ ธ.ก.ส. อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้า การสร้างงาน  สร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคชนบท


thumbnail_KOR_0895

ด้านนายเฉียน เหวินฮุ่ย (Mr.Qian Wenhui)  ประธาน ADBC กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม มีการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาแผนธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่ออำนวยประโยชน์ในการให้บริการลูกค้า ตลอดจนการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานที่จะนำไปสู่การพัฒนา ภาคชนบทของทั้ง 2 ประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการขยายโอกาสไปยังลูกค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชื่อมโยงทางธุรกิจ

595959859