เลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 ขายเหล้า ตั้งวงจัดเลี้ยง มีโทษอ่วม

09 พฤษภาคม 2566

เลือกตั้ง ๅภ พฤษภาคม 2566 กกต. กำหนดข้อห้าม พร้อมตอบคำถามขายเหล้า ได้ไหม หากใครจำหน่ายเครื่องแอลกอฮอล์ หรือตั้งวงจัดเลี้ยง มีโทษอ่วมแน่ เช็ครายละเอียดทั้งหมดรวมไว้ที่นี่

เลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดรายละเอียดในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งในวันดังกล่าว กกต. ได้แจ้งเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชน ซึ่งมีข้อห้ามหลายอย่าง โดยเฉพาะกรณี "ขายเหล้า" เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าในวันดังกล่วสามารถขายได้หรือไม่

ขอแจ้งเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนให้พึงระวังไม่ทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 

หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้ระบุข้อห้ามในเรื่องของการห้าม "ขายเหล้า" ไว้อย่างชัดเจนว่า ในวันเลือกตั้งใหญ่ รายละเอียดของเรื่องนี้ฐานเศรษฐกิจขอรวบรวมข้อมูลมาสรุปแบบเข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

วันเลือกตั้ง

 • วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 

เวลาเลือกตั้ง

 • ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

 

ภาพประกอบข่าว เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 กกต.

วันเลือกตั้งล่วงหน้า ขายเหล้า ได้ไหม

วันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 กกต. กำหนดให้ห้ามขายเหล้า ห้ามจำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยง สุรา ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง หรือง่าย ๆ คือ ห้ามขายตั้งแต่ 6 โมงเย็นของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง คือ 6 โมงเย็นของวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันเลือกตั้งล่วงหน้า ขายเหล้า มีโทษหนักแค่ไหน

ตามบทบัญญัติของมาตรา 147 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 2561 กำหนดโทษว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ร้านเหล้า ปิดไหม วันเลือกตั้งล่วงหน้า

ไม่จำเป็นต้องปิดก็ได้ สามารถขายอาหารได้ แต่ต้องไม่ขายเหล้า จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 

ภาพประกอบข่าว วันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม 2566 ขายเหล้า มีโทษหนักแค่ไหน

ข้อห้ามอื่น ๆ ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต. ยังได้มีการข้อห้ามอื่น ๆ นอกจากการห้ามขายเหล้า ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เอาไว้ดังนี้

 • ห้ามซื้อเสียง หรือจัดเตรียมซื้อเสียง
 • ห้ามรับเงินและประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนน หรืองดเว้นไม่ลงคะแนน
 • ห้ามนายจ้างขัดขวางการไปใช้สิทธิของลูกจ้าง
 • ห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง
 • ห้ามจัดยานพาหนะ (ยกเว้นหน่วยงานรัฐ) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร
 • ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจ
 • ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนแล้วด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ
 • ห้ามเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง
 • ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (โพล) ในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง
 • ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง

 

ภาพประกอบข่าว เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 กกต.กำหนดข้อห้ามต่าง ๆ