รายชื่อ เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.อุดรธานี เลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566

11 พ.ค. 2566 | 20:03 น.

เลือกตั้ง 2566 เช็คเลยหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดอุดรธานีทั้ง 10 เขตการเลือกตั้ง มีใครบ้าง เบอร์อะไร สังกัดพรรคไหน ในวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566

จังหวัดอุดรธานี ประกาศความพร้อมในการเลือกตั้ง 2566 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยพี่น้องประชาชนคนอุดรธานีสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ คลิกที่นี่ 

จังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 10 เขตเลือกตั้ง และมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 1,555,465 คน ส่วน ส.ส.ในแต่ละเขตแต่ละหน่วยจะเป็นใครบ้าง สังกัดพรรคไหน เบอร์อะไร วันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมมานำเสนอดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี ( เฉพาะตำบลหนองบัว ตำบลหมากแข้ง ตำบลบ้านเลื่อม และตำบลนาดี) มีผู้สมัคร ส.ส.

 • เบอร์ 1 นายธีรภัทร พรหมทะสาร พรรคชาติพัฒนากล้า
 • เบอร์ 2 นายเวชยันต์ ช้างรักษา พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 3 นายเรวัตร์ ตึงตระกูล พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 4 นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 5 นายกมลพร สกุลประดิษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 6 นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 7 นายอังกฤษฎา ราวินิช พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 8 นางสาวอิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงค์ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 9 นายสถาพร โคตบุตร พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 10 ว่าที่ร้อยตรีเข็มชาติ วังโน พรรคพลังสังคมใหม่
 • เบอร์ 11 นายศราวุธ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 12 นางสาวตรีทิพย์ชญา เรืองวิชญกูล พรรคพลังปวงชนไทย
 • เบอร์ 13 นายณัฐพงศ์ นามะโส พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 14 นายพัฒนา พลน้อม พรรคไทยสมาร์ท

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านตาด ตำบลบ้านจั่น ตำบลโนนสูง ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลหนองนาคำ ตำบลสามพร้าว ตำบลกุดสระ ตำบลหมูม่น ตำบลนากว้าง และตำบลนาข่า)

 • เบอร์ 1 นายนรเศรษฐ แก้วมาตร พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 2 นางสาวภูษณิศา มหาวรากร พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 3 นายชัยกาล กันตรง พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 4 นายองอาจ วิเศษ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 5 นายพิทักษ์ ทะไกรราช พรรคชาติพัฒนากล้า
 • เบอร์ 6 ร้อยตำรวจตรีภาคภูมิ พันธุ์แก้วทอง พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 7 นางราณี นิวงศ์ษา พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 8 นางจิตรา หยงเตี้ย พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 9 นายวิหาญ แสนพลี พรรคไทยรวมไทย
 • เบอร์ 10 นายชัยยงค์ ถียัง พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 11 นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 12 นางสาวกีรติกานต์ พิมานเมฆินทร์ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 13 นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 14 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 15 นายสิทธิภาคย์ บุตรจรัญ พรรคพลังปวงชนไทย
 • เบอร์ 16 พันตำรวจโทบุญธรรม หงษาวงษ์ พรรคแนวทางใหม่
 • เบอร์ 17 นายยศวัตน์ ศรีลารักษ์ พรรคไทยสมาร์ท


เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสร้างคอม, อำเภอเพ็ญ และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว)

 • เบอร์ 1 นายอดุลย์เดช อำนาจดีแจ่มใส พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 2 นายบุญมี เประกันยา พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 3 นางสาวชุติมา โชติธนาจินดา พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 4 นายนิธิศ รอดชมภู พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 5 นางสาวพันธิดา สีเมฆ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 6 นายภูพานทอง ชัยชมภู พรรคพลังสังคมใหม่
 • เบอร์ 7 นายบรรพต จิกจักร์ พรรคประชาธิปัต
 • เบอร์ 8 นายหรั่ง ธุระพล พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 9 นายคำมอน แสงดี พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 10 นายอัครพนธ์ บุญพาสิริสกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 11 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 12 นายกายเพชร นันทะภา พรรคแนวทางใหม่
 • เบอร์ 13 นายกุศล ปัททุม พรรคพลังปวงชนไทย
 • เบอร์ 14 นายณัฐพงศ์ โคตรวิทย์ พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 15 นายแสนภูผา อุดชาชน พรรคไทยสมาร์ท

 

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ้านดุงและอำเภอทุ่งฝน

 • เบอร์ 1 นายสังคม สอนบุญ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 2 นายศิริพงศ์ ศิริสุภัสสร พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 3 ร้อยตำรวจตรีภกรรณ ไชยโชติ พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 4 นายโชคเสมอ คำมุงคุณ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 5 นายภาณุ พรวัฒนา พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 6 นางภรัชฎา ศรีไชยมูล พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 7 นายนิชฉันท์ อุปมาณะ พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 8 นายอฤเดช แพงอะมะ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 9 นายวีระพล รักเสมอวงศ์ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 10 นายฤทธิชัย บุดดีคำร่ำรวย พรรคพลังสังคมใหม่
 • เบอร์ 11 นายอภิวัฒน์ โรมเมือง พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 12 นายเอกราช ราวินิช พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 13 นายคำดี วิเศษศรี พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 14 นายสมเด็จ สุวรรณราช พรรคราษฎร์วิถี
 • เบอร์ 15 นายปิยะพงษ์ สีมาพล พรรคพลังปวงชนไทย
 • เบอร์ 16 นายวีระชาติ ศรีสมบูรณ์ พรรคแนวทางใหม่
 • เบอร์ 17 ร้อยตำรวจตรีสินสมุทร วงษ์เชียงยืน พรรคไทยสมาร์ท

 

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพิบูลย์รักษ์, อำเภอหนองหาน และอำเภอกู่แก้ว (เฉพาะตำบลค้อใหญ่และตำบลคอนสาย)

 • เบอร์ 1 นายโอภาส พรหมโคตร พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 2 นายมานิต อินทร์อำคา พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 3 นายบัวจันทร์ ศรีบุญ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 4 นายสุระศักดิ์ แสงตา พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 5 นายกรวีร์ สาราคำ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 6 พันโทศรีสวัสดิ์ ดวงพรม พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 7 นายทองบิน บำรุงภักดี พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 8 นายชนะพล อำนาจเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 9 นายธนยศ รักกิจศิริ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 10 นายจีระศักดิ์ ดรโคตรจันทร์ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 11 นายณัฐพัชร์ พาณิชย์ พรรคพลังสังคมใหม่
 • เบอร์ 12 นายเฉลียว พิญญะพงษ์ พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 13 นายไวพจน์ โกลี พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 • เบอร์ 14 นายชัยชนะ กำเนิดศรี พรรคพลังปวงชนไทย
 • เบอร์ 15 นายชานน นันทะภา พรรคแนวทางใหม่
 • เบอร์ 16 นายธนกร หว้านเครือ พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 17 นางวราภรณ์ เทพกิจ พรรคชาติรุ่งเรือง
 • เบอร์ 18 นายปรียากร รูปสวย พรรคไทยสมาร์ท

 

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอไชยวาน และอำเภอกู่แก้ว (เฉพาะตำบลโนนทองอินทร์ และ ตำบลบ้านจีต)

 • เบอร์ 1 นายอานันท์ อมรินทร์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 2 นายสมศักดิ์ ปัญชา พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 3 นายสมทบ สุระเสน พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 4 นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 5 นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 6 พันตำรวจโทวชิระ จำปาวงค์ พรรคชาติพัฒนากล้า
 • เบอร์ 7 นางนภา อินธิบาล พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 8 นายสถิต อาษาไชย พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 9 นายวิฑูรย์ นามคุณ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 10 นายธนพล คำศรี พรรคพลังสังคมใหม่
 • เบอร์ 11 นายชัยวัฒน์ ปัดถาวโร พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 12 นายอรรถชัย วงศาอ้วน พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 13 นายหนูพิศ สีดามาตย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 14 นายกิตติชัย แก้วชื่น พรรคพลังปวงชนไทย
 • เบอร์ 15 นายสะไกร ไชยคำ พรรคแนวทางใหม่
 • เบอร์ 16 นายถวัลย์ สิงห์ทอง พรรคไทยสมาร์ท

 

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลหนองไผ่)

 • เบอร์ 1 นายสุริยา วงศ์อารีย์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 2 นางสาวอรัญญา ใจมั่น พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 3 นายธีระชัย แสนแก้ว พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 4 ว่าที่ร้อยโทสมพรชัย วรรณสุทธิ์ พรรคชาติพัฒนากล้า
 • เบอร์ 5 นายมนตรี พึ่มชัย พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 6 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมคุณา พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 7 นายสมพงษ์ โยธะชัย พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 8 นายอุไร ปัดชา พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 9 นายเพชรสยาม เจนหัตถ์นามเสนา พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 10 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 11 นายชูศักดิ์ กุลธวัชวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 12 นายอัศวินต์ พิมานเมฆินทร์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 13 นายสมพร บุตตโลบล พรรคพลังสังคมใหม่
 • เบอร์ 14 นายอัมพวัน เสน่ห์ดี พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 15 นางจุฑาภา กิ่งมิ่งแฮ พรรคประชากรไทย
 • เบอร์ 16 นายสมพงษ์ นิลดอนหวาย พรรคพลังปวงชนไทย
 • เบอร์ 17 นายปรีชา สวรรยาวิสุทธิ์ พรรคแนวทางใหม่
 • เบอร์ 18 นายบุญเลี้ยง ยะวร พรรคไทยสมาร์ท

 

เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองแสง, อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลหนองไฮ)

 • เบอร์ 1 นายนิคม ระชินลา พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 2 นายผดุงศักดิ์ หันจันทร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 3 นายสุภีรภัทร ภูมิภักดิ์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 4 นายสมจิตร พลเทพ พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 5 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 6 นายปัญญา สมสมัย พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 7 นายวรกร สาสุนทร พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 8 นายนวคม เสมา พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 9 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 10 นายจักรภัทร ชื่นชมกุล พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 11 นายวสันต์ วงษ์เชียงยืน พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 12 นายธรรมนิตย์ แสงมืด พรรคพลังสังคมใหม่
 • เบอร์ 13 นายกันตภณ ลัทธิพงค์ พรรคแนวทางใหม่
 • เบอร์ 14 นางบุณชญา นามอาษา พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 15 นายวิทยา ศรีเพ็ญชัย พรรคไทยสมาร์ท
 • เบอร์ 16 นายยงยุทธ ยอดคำ พรรคพลังปวงชนไทย
 • เบอร์ 17 นายพิชัย ขวัญทอง พรรคคลองไทย

 

เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอกุดจับ, อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลเชียงยืน ตำบลเชียงพิณ ตำบลนิคมสงเคราะห์ และตำบลโคกสะอาด) และอำเภอบ้านผือ (เฉพาะตำบลเขือน้ำ ตำบลหนองหัวคู ตำบลคำบง ตำบลโนนทอง และตำบลหนองแวง)

 

 • เบอร์ 1 นายวิชัย ศรีเสน่ห์ พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 2 นายสุรพล ป้อมพันธ์ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 3 นายบรรจง โทกุล พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 4 นายสุจริต อาณารักษ์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 5 นายชัชวาลย์ ลือคำหาญ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 6 นายวัชระพล ขาวขำ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 7 นางสาวสุรางคณา เณรโต พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 8 นายโชคสมาน สีลาวงษ์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 9 นายปัญญา พรหมวิอินทร์ พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 10 นายนิธิป ประกอบใส พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 11 นายพงศกร กุงพาน พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 12 นายเกษม จงประสม พรรคพลังปวงชนไทย
 • เบอร์ 13 นายพิมาน ชัยศักกรีนนท์ พรรคแนวทางใหม่
 • เบอร์ 14 นายสุทธิศักดิ์ คำมะนาง พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 15 นายอดิศร แก่นศักดิ์ศิริ พรรคไทยสมาร์ท

 

เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอนายูง, อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือ (ยกเว้นตำบลเขือน้ำ ตำบลคำบง ตำบลโนนทอง ตำบลหนองหัวคู และตำบลหนองแวง)

 • เบอร์ 1 นายกิตติพัทธ์ ปราบพาล พรรคแนวทางใหม่
 • เบอร์ 2 นายทรงกิตติ สุวรรณทอง พรรครวมไทยสร้างชาต
 • เบอร์ 3 นายศราวุธ หอมพรมมา พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 4 นายอัมพร เทศศรีเมือง พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 5 นายชาติชาย จันทร์สวย พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 6 นางเทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 7 นายรัตตภูมิ โคตรภูธร พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 8 ร้อยตำรวจเอกคฑาวุธ แสนวา พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 9 นายกิตติคุณ คนบุญ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 10 ว่าที่ร้อยตรีกตัญญู คันธี พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 11 นายสัมภาษณ์ สร้อยสระคู พรรคพลังสังคมใหม่
 • เบอร์ 12 นายมนัส พลพรมราช พรรคพลังปวงชนไทย
 • เบอร์ 13 นายสุรศักดิ์ อุปรโคตร พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 14 นางรัชนีกร พรมประเสริฐ พรรคไทยสมาร์ท