เลือกตั้ง 2566 : กกต.ออกกฏ 12 ข้ออย่าทำก่อนวันเลือกตั้ง-วันเลือกตั้ง

09 พ.ค. 2566 | 00:05 น.

อัพเดท เลือกตั้ง 2566 ; กกต.ออกกฏ 12 ข้ออย่าทำก่อนวันเลือกตั้ง – วันเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พ.ค. ขัดขวางไม่ให้ผู้มีสิทธิฯไปเลือกตั้งมีโทษ เช็กข้อควรรู้ทั้งหมดก่อนไปเลือกตั้งได้ที่นี่

เลือกตั้ง 2566 ; สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ออกกฎ 12 ข้อ อย่าทำก่อนวันเลือกตั้ง และ วันเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พ.ค.นี้

เลือกตั้ง 2566 :  กกต. ได้กำหนด 12 ข้ออย่าทำก่อนวันเลือกตั้ง-วันเลือกตั้ง มีดังนี้

1.ห้ามหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน

2.ห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ ที่ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนับแต่เวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง หนึ่งวันจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

 

3.ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

4.ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง พยายามออกเสียงลงคะแนน

5.ห้ามจงใจกระทำด้วยประการใด ๆให้บัตรเลือกตั้งชำรด หรือ เสียหาย หรือทำให้เป็นบัตรเสีย และ ห้ามทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

6.ห้ามใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้ง เพื่อออกเสียงลงคะแนน

7. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งเว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

8. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง

9. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว แสดงให้ผู้อื่นทราบว่า ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด

10.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง หากไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ กระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง

11. ห้ามขัดขวาง หน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้งไป หรือ มิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้ง ภายในกำหนดเวลา ที่จะออกเสียงลงคะแนนได้

12. ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปยังที่เลือกตั้ง หรือ นำกลับจากที่เลือกตั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ ค่าจ้าง

ขัดขวางหน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ผู้มีสิทธิฯไปที่เลือกตั้ง ฅไม่ทันกำหนดเวลาลงคะแนน มีโทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000-100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

นายจ้าง ขัดขวางหน่วงเหนี่ยว ไม่อำนวยความสะดวก ให้ลูกจ้างไปเลือกตั้ง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เลือกตั้ง 2566

ที่มา: กกต.