รายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร ส.ส. นนทบุรี 8 เขต ในการเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566

08 พ.ค. 2566 | 16:30 น.

เลือกตั้ง 2566 รายชื่อ เบอร์ หมายเลขผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดนนทบุรี 8 เขต จำนวน 83 คน ในการเลือกเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 ใครอยู่พรรคไหน เบอร์อะไร ตรวจสอบได้ที่นี่

ในการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ "บัตรสีม่วง" สำหรับเลือก ส.ส. เขต และ "บัตรสีเขียว" สำหรับเลือก ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ แบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน รวม 500 คน

สำหรับในส่วนของจังหวัดนนทบุรีนั้น มีเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 8 เขต มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตทั้งจังหวัดรวม 83 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางกระสอ ตำบลท่าทราย และตำบลบางเขน)

เบอร์ 1 นางเจริญ เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นางสาวจริยา มหายศนันทน์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นางสาวสมบูรณ์วรรณ ตรีสินธุ์ไชย พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 5 นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายวิชยุตม์ รอดศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายนิยม ประสงค์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 นายธนดล เพชรบุรีกุล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 พันตำรวจเอกสนธิชัย สุวรรณศร พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 10 นายธนวัฒน์ โพธิ์ศรี พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางกร่าง และตำบลบางรักน้อย)

เบอร์ 1 นางสาวชื่นประภา ขันธมาลี พรรคมิติใหม่

เบอร์ 2 นายธนินท์ธร ภูมราช พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายธนบดี อินทวีโร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นางจิรวรรณ เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 5 นายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายวรวุฒิ ศรีนนท์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 7 นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นางสาวอัญรินทร์ อิทธิศรีศักดิ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 10 นายตฤน สุวรรณศร พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 11 นางสาวเหนือสุชา กองนิมิตพัชรี พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3: อำเภอบางกรวยและอำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางไผ่)

เบอร์ 1 นายกุลวัฒน์ กุลสังคหะ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายอิทธิพล คงพสิษฐ์พร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นายราเชน ตระกูลเวียง พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 5 นางสาวปณรัศม์ วันชาญเวช พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นายณรงคภูมิ ยังสี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายวัชระ กรรณิการ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายอนุศักดิ์ เรืองชู พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นายธีระพงษ์ แก้ววิเศษ พรรคพลังสังคม

เบอร์ 11 นายจักรพันธ์ ยนต์ศิริ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 12 นางสาวชนัญชิดา ภัทราไพศาล พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4: อำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางพูด)

เบอร์ 1 นายก้อง เพชรแก้ว พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายนพดล ทิพยชล พรรคก้าวไกล

เบอร์ 3 นายอำนวย สุขขี พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 4 นางสาวพรทิพย์ อินทศรี พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 5 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นางสาวสุพรรษา เย็นเพ็ชร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายฉลอง เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 10 นายสุกฤษฏิ์ ผ่องคำพันธุ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 11 นางสาวสุวรรณา อู่ใหม่ พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 5: อำเภอปากเกร็ด (ยกเว้นตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางพูด), อำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลลำโพและตำบลละหาร) และอำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลไทรม้า)

เบอร์ 1 นายปรีติ เจริญศิลป์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายณรงค์ จันทนดิษฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายธนิต สุขทอง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 นางณัฏฐ์ ปฐมพัณณณัฐ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 6 นายนพดล แก้วสุพัฒน์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นางสาวปารมี เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายก้องเกียรติ จั่นเพิ้ง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นางสาวพกาวรรณ ทิมดี พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 6: อำเภอบางใหญ่

เบอร์ 1 นายคุณากร มั่นนทีรัย พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายสรเดช คลังทอง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นายพันธวัชร บรรจงศิริเจริญ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายกฤษณะ แจ่มจันทร์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายศักดิ์ชัย พัฒนะ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 9 นายณรงค์ โต๊ะมุดบำรุง พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 7: อำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย และตำบลบางบัวทอง) และอำเภอไทรน้อย (เฉพาะตำบลไทรน้อยและตำบลคลองขวาง)

เบอร์ 1 นายทศพล เพ็งส้ม พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 2 นายจำลอง ช่วยรอด พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นางสาวมลฤดี ปุริเส พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 4 นายประดิษฐ์ แน่วแน่ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 5 นายเดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 6 นายสมศักดิ์ ด้วงโสน พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายเกียรติคุณ ต้นยาง พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายภูดิศ นนทพิมลชัย พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 10 นางสาวกิตติมา เลิศสกุลทอง พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 8: อำเภอไทรน้อย (ยกเว้นตำบลไทรน้อยและตำบลคลองขวาง) และอำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลบางคูรัด ตำบลบางรักพัฒนา และตำบลบางรักใหญ่)

เบอร์ 1 นายสุธี ทองสวัสดิ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นางสาวสิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นายพิศิษฐ์ ทิมดี พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 6 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายสมภพ อุมะวิชนี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 สิบตำรวจโทสมชาย ศรีเย็น พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 9 นายรัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์ พรรคพลังสังคม

เบอร์ 10 นายเฉลิมเกียรติ พ่วงฉิม พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นายปราโมทย์ พันธุเกตุ พรรคพลังประชารัฐ