"สมาคมเพื่อนชุมชน-ภาคีมาบตาพุด"เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

16 พ.ย. 2566 | 06:44 น.

"สมาคมเพื่อนชุมชน-ภาคีมาบตาพุด"เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก มุ่งพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสะอาด แก้ปัญหาร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน และโรงเรียน ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยล่าสุดได้มีการจัดประชุม เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุดคอมแพล็กซ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย

  • เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดข้อขัดแย้ง เกิดความร่วมมือกันในทุกๆ ด้าน ระหว่างผู้ประกอบการและประชาชน
  • เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการติดต่อสื่อสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ รับทราบบทบาทหน้าที่ และยกระดับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมจากเชิงรับเป็นเชิงรุก

สมาคมเพื่อนชุมชน-ภาคีมาบตาพุดเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

  • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารและมีแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ รวมถึงชุมชนในพื้นที่ โดย

โรงงานแบ่งพื้นที่ดูแลรับผิดชอบในการเฝ้าระวังร่วมกันในกลุ่มเครือข่าย กระจายตามแต่ละนิคมฯ

โรงงานลงพื้นที่ทำการตรวจสภาพแวดล้อมตามพื้นที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้าน เสียงรบกวน แหล่งน้ำสาธารณะ ฝุ่น ควัน ฯลฯ

ประชุมติดตามผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และซ้อมทบทวนตามแผนอย่างต่อเนื่อง

ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

แจ้งข่าวสาร และประสานงานกับชุมชนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติอย่างทันท่วงที

"ปัจจุบันคณะทำงานฯ ได้พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในกรณีปกติ และกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเชิงป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายชุมชน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข เกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อไป"