ส.เพื่อนชุมชนรุกขยายธรรมศาสตร์โมเดลรุ่น 8 ดันเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

15 มิ.ย. 2566 | 10:59 น.

ส.เพื่อนชุมชนรุกขยายธรรมศาสตร์โมเดลรุ่น 8 ดันเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน เพิ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สานต่อโครงการ สมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดลต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 8 ในปี 2566 เพื่อคัดเลือก 7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ เพิ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดล โดยที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือตั้งแต่รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ 8 รวมทั้งสิ้น 58 กลุ่ม 

เกิดเป็นเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์มาเข้าร่วมโครงการฯ   

โดยมีสมาคมเพื่อนชุมชน อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นพี่เลี้ยง ขับเคลื่อนผ่านการทำวิจัย การจัดกิจกรรมฝึกอบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้และไอเดียความคิดสร้างสรรค์ 

การนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุน ตลอดจนการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่องทางจัดจำหน่าย นับเป็นความสำเร็จของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วยสร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง

ส.เพื่อนชุมชนรุกขยายธรรมศาสตร์โมเดลรุ่น 8 ดันเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองคุณภาพสินค้าในระดับต่าง ๆ ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ การรับรองมาตรฐาน อย. เป็นต้น ซึ่งเป็นการันตีคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายชุมชนส่วนราชการท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และชุมชนต้นแบบ ซึ่งที่ผ่านการฝึกอบรมในรุ่นต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยง และช่วยกันขับเคลื่อนโครงการให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับในปี 2566 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 

  • บริษัท วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก จำกัด เทศบาลเมืองมาบตาพุด
  • วิสาหกิจชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุด
  • วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาไผ่ เทศบาลตำบลทับมา
  • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด เทศบาลตำบลทับมา
  • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปภูลำไยบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง 
  • วิสาหกิจชุมชนบ้านสาย 9 - หนองกวาง  เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
  • วิสาหกิจชุมชนเทพประสิทธิ์ฟาร์ม  เทศบาลตำบลเนินพระ

ตัวอย่างความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนเกาะกก ในนามบริษัทวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก จำกัด จากเดิมเป็นศูนย์รวมสินค้าวิสาหกิจชุมชน เปลี่ยนเป็นศูนย์รวมการจัดการและกระจายสินค้าจากหลายชุมชน เสริมจุดเด่นด้านนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการจัดการ คือ สร้างเว็บไซต์และระบบการลงบัญชี การใช้แถบบาร์โค้ดเพื่อให้สะดวกในการจัดการคลังสินค้า ส่งผลให้มีระบบการจัดการสินค้าที่แม่นยำและสะดวกมากยิ่งขึ้น