สมาคมเพื่อนชุมชนหนุนปั้นบุคลากรป้อนศูนย์บริการสุขภาพฯ ระยอง

19 เม.ย. 2566 | 11:02 น.

สมาคมเพื่อนชุมชนหนุนปั้นบุคลากรป้อนศูนย์บริการสุขภาพฯ ระยอง เดินหน้าร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการสานฝันปั้นน้องปี 2566 เผยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา และมูลนิธิตากสินระยอง จัดโครงการ “สานฝัน ปั้นน้อง เตรียมพร้อมบุคลากรศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง” 

ทั้งนี้ เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเริ่มดำเนินโครงการปีการศึกษา 2564 - 2566 เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ตรงกับความต้องการในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และรองรับศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยองต่อไป

ปัจจุบันมีนิสิตเข้าร่วมโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2564-2566 รวมทั้งสิ้นจำนวน 51 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2566 ได้สนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 15 ทุน 
 

โดยสมาคมเพื่อนชุมชนให้การสนับสนุน รวมจำนวน 13 ทุน มูลค่าทั้งสิ้น 3,480,000 บาท ประกอบด้วย 

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 ทุน 
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ทุน 
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และสาขาจิตวิทยา จำนวน 1 ทุน

สมาคมเพื่อนชุมชนหนุนปั้นบุคลากรป้อนศูนย์บริการสุขภาพฯ ระยอง และมูลนิธิตากสินระยอง ให้การสนับสนุนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด รวมจำนวน 2 ทุน มูลค่าทั้งสิ้น 560,000 บาท 

สำหรับศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู  และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยองนั้น ดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีรูปแบบให้บริการเป็น 3 ระยะ ได้แก่

  • เป็นสถานบริการที่มีแพทย์ทั่วไป ให้บริการประชาชนในเขต ต.เพ และ ต.แกลง ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง และให้บริการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถดูแลที่บ้านได้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  เพื่อให้รูปแบบบริการมีการเชื่อมระบบแบบไร้รอยต่อ  
     
  • จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน  
  • เป็นบ้านพักผู้สูงอายุครบวงจร (Senior complex)

นายมนชัย กล่าวอีกว่า การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร เตรียมพร้อมบุคลากรให้กับศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ที่ได้เริ่มการก่อสร้างระยะที่ 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ (พ.ศ. 2566) โดยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน จ. ระยอง มีการบริหารจดการด้านสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น