จัดรูปที่ดิน ตัดถนน พลิกโฉม แม่ริม เชียงใหม่ ดันราคาที่ดินพุ่ง

18 ธ.ค. 2565 | 02:20 น.

กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) พลิกโฉม ที่ดิน แม่ริมเชียงใหม่ จัดรูปที่ดิน ​ ตัดถนนใหม่ แก้วิกฤตการจราจร ดันที่ดินศูนย์กลางเมืองรองราคาพุ่ง

 

 

 

 

การจัดรูปที่ดิน อีกเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนาเมืองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแปลงที่ดิน  ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างเจ้าของที่ดินและภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจ ตามพระราชชัญญัติ(พ.ร.บ.)  จัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

 

ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้ประสบความสำเร็จ พลิกที่ดินตาบอดให้เป็นทำเลทอง โดยมีสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ เข้าถึงแปลงที่ดินโดยเฉพาะโครงข่ายถนน ทำให้ราคาที่ดินขยับสูง สร้างความเจริญให้กับชุมชน

 

 

 

เช่นเดียวกับ ถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองแบบราษฏร์ – รัฐ​ ร่วมพัฒนาตามที่วางผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบ สร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์

 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

     

 

เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง นำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชน

 

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด วันนี้ (16 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. สะท้อนว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามผังเมือง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการร่วมกันพัฒนาเมืองระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ส่งเสริมให้ประชาชนนำที่ดินตาบอดซึ่งสาธารณูปโภคเข้าไม่ถึง มาร่วมกันกับภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงที่ดินทุกแปลง ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังคงกรรมสิทธิ์ไว้ เน้นการร่วมพัฒนาระหว่างประชาชนกับภาครัฐ จึงไม่จำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดิน

ประชาชน เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางอำเภอแม่ริม อยู่ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 และถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง (บริเวณแยกศรีบุญเรือง) ในช่วงฤดูหนาวและชั่วโมงเร่งด่วนมีปริมาณการจราจรติดขัด

 

เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง  เช่น อำเภอสะเมิง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งบริเวณแยกศรีบุญเรืองไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังโรงพยาบาลสันทรายและมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

หากมีการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ และก่อสร้างถนนโครงการสาย ข 3 ซึ่งเป็นถนนตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 จะสามารถแบ่งเบาปริมาณการจราจรจากถนนสายหลักไปยังถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง เพื่อเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางตอนเหนือได้โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลางอำเภอแม่ริม ซึ่งปัจจุบันมีอาคารขนาบสองฟากถนนยากต่อการขยายเขตทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ริม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และเจ้าของที่ดิน ดำเนินการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ข 3 ขนาดเขตทาง 16 เมตร 4 ช่องจราจร ความยาว 650.5 เมตร รวมถึง  ถนนสายรองขนาดเขตทาง 9 เมตร 2 ช่องจราจร ความยาว 150 เมตร

 

บนพื้นที่โครงการ 108 ไร่ 25.59 ตารางวา จำนวนแปลงที่ดิน   21 แปลง เจ้าของที่ดิน 25 ราย หลังดำเนินโครงการมีพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ ถนนโครงการฯ ถนนสายรอง ทางเท้า ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ ไฟส่องสว่าง 2 ฝั่งถนน อีกทั้งมีที่ดินจัดหาประโยชน์จำนวน 3 แปลง พื้นที่รวมกว่า 1 - 2 - 86.8 ไร่

 

เปิดพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในถนนสายหลักได้เป็นอย่างดี ราคาที่ดินก่อนดำเนินการตารางวาละ 1,500 บาท หลังดำเนินการราคาเพิ่มขึ้นไปที่ตารางวาละ 15,000 บาท

 

                             

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้มอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแก่เจ้าของที่ดินทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมประกาศการสิ้นสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษา ภายในปี พ.ศ. 2566 รวมถึงได้เปิดให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ทดลองใช้ถนนไป เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อหมดระยะรับประกันสัญญาการก่อสร้างจึงจะส่งมอบถนนให้ท้องถิ่นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

 

นับเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการพัฒนาเมืองจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวเชียงใหม่กับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการแก้ไขปัญหารถติด พลิกวิกฤตการจราจร ส่งผลให้ที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองรองของจังหวัดเชียงใหม่ คือ อำเภอแม่ริม มีราคาพุ่งสูงจากเดิมกว่า 10 เท่าตัว

 

นี่คือการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : พัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง!!!