ลุยจัดรูปที่ดินหนองตาเหี่ยมจ.พิษณุโลก

16 ธ.ค. 2563 | 22:35 น.

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหนองตาเหี่ยม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

วันที่16 ธันวาคม 2563ท่ี่ผ่านมา  นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหนองตาเหี่ยม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายนรินทร์ กวางทอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก และนางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บรรยายสรุปโครงการฯ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ลุยจัดรูปที่ดินหนองตาเหี่ยมจ.พิษณุโลก

 

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจด้านการพัฒนาเมือง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามผังเมืองรวม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา ระหว่างภาคเอกชน (เจ้าของที่ดิน) กับหน่วยงานภาครัฐ   เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบทั้งบริเวณ ด้วยการสร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชน รวมถึงประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก

 

 

ลุยจัดรูปที่ดินหนองตาเหี่ยมจ.พิษณุโลก ลุยจัดรูปที่ดินหนองตาเหี่ยมจ.พิษณุโลก

ลุยจัดรูปที่ดินหนองตาเหี่ยมจ.พิษณุโลก