จัดรูปที่ดินฯ เชียงรายพลิกโฉมที่ตาบอดสู่เมืองอยู่อาศัยชั้นดี

27 ม.ค. 2565 | 07:48 น.

"จัดรูปที่ดิน พลิกโฉมที่ดินตาบอด" กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ลุยจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดเชียงราย ปรับโฉมพื้นที่ตาบอดรองรับการขยายตัวของเมืองมุ่งสู่อำเภอเวียงชัย เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี

 

 

"จัดรูปที่ดิน พลิกโฉมที่ดินตาบอด"นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบให้กับเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ

โครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองแบบราษฏร์ – รัฐร่วมพัฒนาตามที่วางผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบสร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินและสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองนำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชน

จัดรูปที่ดินฯ เชียงรายพลิกโฉมที่ตาบอดสู่เมืองอยู่อาศัยชั้นดี

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่    ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองตามผังเมือง ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาเมือง ระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

 

ส่งเสริมให้ประชาชนนำที่ดินตาบอด ที่ดินรกร้าง สาธารณูปโภคเข้าไม่ถึง มาร่วมกับภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา สวนสาธารณะ หรือบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงที่ดินทุกแปลง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังคงกรรมสิทธิ์ไว้ เน้นการร่วมพัฒนาระหว่างประชาชนกับภาครัฐจึงไม่จำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดิน

จัดรูปที่ดินฯ เชียงรายพลิกโฉมที่ตาบอดสู่เมืองอยู่อาศัยชั้นดี

จังหวัดเชียงราย มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีศักยภาพในการพัฒนา มีการวางผังโครงข่ายคมนาคมที่ดี แต่ในเขตเมืองยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดินเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีปัญหาที่ดินตาบอดและที่ดินว่างเปล่าหลายบริเวณ โดยพื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของอำเภอเวียงชัย ตั้งอยู่บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอเวียงชัย ซึ่งเป็นอำเภอที่ติดกับเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย

จัดรูปที่ดินฯ เชียงรายพลิกโฉมที่ตาบอดสู่เมืองอยู่อาศัยชั้นดี

ปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรรจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมืองเชียงราย แต่พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำหนด สภาพก่อนดำเนินโครงการแปลงที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินตาบอดไม่มีการพัฒนาทำเกษตรกรรมประเภทไร่นาเป็นส่วนใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย จึงร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงชัย และเจ้าของที่ดิน

ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ก 5 ซึ่งเป็นแนวถนนโครงการตามผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย) บนพื้นที่โครงการ 87 - 3 - 8 ไร่ จำนวนแปลงที่ดิน 22 แปลง เจ้าของที่ดิน 14 ราย เชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1299 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1173 ทำให้ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในตัวชุมชนเวียงชัยมีความสมบูรณ์ ระบายการจราจรจาก    

ถนนสายหลักสู่พื้นที่เชื่อมต่อภายนอกไปสู่อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอพญาเม็งราย หลังดำเนินโครงการมีพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ ถนนโครงการตามผังเมืองรวม สาย ก 5 เขตทาง 12 เมตร 2 ช่องจราจร ความยาว 941 เมตร มีทางเท้า ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และไฟส่องสว่างทั้ง 2 ฟากถนน เปิดพื้นที่รองรับการพัฒนาเมือง

ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้ศูนย์กลางเมือง เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั้นดีของเวียงชัย ซึ่งมีราคาที่ดินก่อนโครงการประมาณตารางวาละ 1,000 บาท และหลังดำเนินโครงการแล้วราคาที่ดินในโครงการมีราคาประมาณ 3,000 บาทต่อตารางวา

จัดรูปที่ดินฯ เชียงรายพลิกโฉมที่ตาบอดสู่เมืองอยู่อาศัยชั้นดี

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้มอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแก่เจ้าของที่ดินทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศการสิ้นสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 รวมถึงเปิดให้ประชาชนชาวเชียงรายใช้ถนนและ ส่งมอบให้ท้องถิ่นเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะเรียบร้อยแล้ว

นับเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการพัฒนาเมืองจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวเชียงรายกับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้ ซึ่งทำให้เกิดการปรับโฉมพื้นที่ตาบอด รองรับการขยายตัวของเมือง มุ่งสู่เวียงชัย ‘เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี’

“จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่”พัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดรูปที่ดินฯ เชียงรายพลิกโฉมที่ตาบอดสู่เมืองอยู่อาศัยชั้นดี