นำร่องจัดรูปที่ดินเมืองอัจฉริยะบ้านฉาง

22 ก.ย. 2563 | 09:27 น.

กรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าต่อเนื่อง ขับเคลื่อนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นำร่องจัดรูปที่ดินเมืองอัจฉริยะบ้านฉางบนเนื้อที่กว่า 1, 800 ไร่

วันนี้ (22 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านฉาง ลงนามความร่วมมือเชิงวิชาการ การดำเนินโครงการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นำร่องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง บนเนื้อที่กว่า 1, 800 ไร่ เจ้าของที่ดิน 123 ราย แปลงที่ดินประมาณ 236 แปลง

นำร่องจัดรูปที่ดินเมืองอัจฉริยะบ้านฉาง

โดยมีนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และนางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ร่วมพิธีลงนาม และมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ นายสมหวัง บุญระยอง นายกัฬชัย เทพวรชัย นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์  และนายสมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

นำร่องจัดรูปที่ดินเมืองอัจฉริยะบ้านฉาง

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลักดันโครงการดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ โดยมีการพัฒนาพื้นที่เมืองรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)​ และเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบสมบูรณ์ ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

นำร่องจัดรูปที่ดินเมืองอัจฉริยะบ้านฉาง