ยผ.จัดรูปที่ดินทุ่งนาเมี่ยง เมืองเลย เชื่อมโยงพื้นที่ ยกระดับเมืองน่าอยู่

12 ม.ค. 2565 | 04:16 น.

กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่จัดรูปที่ดินทุ่งนาเมี่ยง เมืองเลย เชื่อมโยงพื้นที่ ยกระดับเมืองน่าอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน แก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการพัฒนา มีความน่าอยู่ สะดวก เกิดความปลอดภัย

 

เมื่อวันที่11 มกราคม 2565 นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานร่วมกันในพิธีส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ให้กับเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองตามที่วางผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการพัฒนา มีความน่าอยู่ สะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชนโดยรอบ

 นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวมโดยเป็นการพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา สวนสาธารณะ หรือบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงที่ดินทุกแปลง

โดยหลังจากการจัดรูปที่ดินแล้วแปลงที่ดินทุกแปลงจะเป็นระเบียบ เจ้าของที่ดินยังคงอยู่ในพื้นที่เดิม ไม่ต้องย้ายออกไปแบบ      การเวนคืนที่ดิน มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น แปลงที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยเจ้าของที่ดินร่วมกันปันส่วนที่ดินของตนมาเพื่อเป็นพื้นที่ถนนและสวนสาธารณะในโครงการ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ

ยผ.จัดรูปที่ดินทุ่งนาเมี่ยง เมืองเลย เชื่อมโยงพื้นที่ ยกระดับเมืองน่าอยู่

จังหวัดเลย มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีศักยภาพในการพัฒนา มีการวางผังโครงข่ายคมนาคมที่ดี แต่ในเขตเมืองยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดินเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีปัญหาที่ดินตาบอด และที่ดินว่างเปล่าหลายบริเวณ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

จึงร่วมกับเทศบาลเมืองเลยดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง เทศบาลเมืองเลย (บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองเลย) บนพื้นที่โครงการ 221 - 2 - 49.5 ไร่ จำนวนแปลงที่ดิน 134 แปลง เจ้าของที่ดิน 81 ราย

ยผ.จัดรูปที่ดินทุ่งนาเมี่ยง เมืองเลย เชื่อมโยงพื้นที่ ยกระดับเมืองน่าอยู่

พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากศูนย์กลางเมืองเลย ใกล้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 และอยู่ในแนวทิศทางการขยายตัวของเมือง แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่รกร้างและ            ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้  สภาพก่อนดำเนินโครงการแปลงที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินตาบอด ไม่มีการพัฒนา กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

จึงร่วมกับเทศบาลเมืองเลย และเจ้าของที่ดิน ดำเนินการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ พร้อมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างซอยมะขามหวานและถนนศรีจันทร์พัฒนา ทำให้ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในเมืองมีความสมบูรณ์ และสามารถเชื่อมต่อไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (เลย - เชียงคาน)    

เพื่อระบายการจราจรจากถนนสายหลักสู่เชียงคาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และยังมีการพัฒนาถนนสายย่อยเชื่อมเป็นโครงข่ายกับถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้ศูนย์กลางเมือง โดยในโครงการได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเมือง ประกอบด้วย

                1. ถนนโครงการตามผังเมืองรวม ขนาดเขตทาง 20 เมตร  ยาว 1,158 เมตร  จำนวน 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า  2 ฟากถนน

2. ถนนสายรอง ขนาดเขตทาง 9 เมตร ยาว 2,760 เมตร จำนวน 2 ช่องจราจร    

3. สวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายสำหรับชาวเมืองเลย 3-1-85.4 ไร่

4. สะพานข้ามลำน้ำหมาน ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายถนน

รวมทั้งจัดให้มีไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อันเป็นการพัฒนาพื้นที่ในแบบราษฏร์-รัฐร่วมพัฒนา

ซึ่งในวันนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดิน            คืนแก่เจ้าของที่ดินในโครงการ เป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการพัฒนาเมืองจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวเมืองเลย กับโครงการจัดรูปที่ดินฯ ทุ่งนาเมี่ยงแห่งนี้ ที่สร้างให้เกิดการเชื่อมโยงพื้นที่ ยกระดับเมืองให้น่าอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

“จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่”

 พัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต