ยผ.ทะลวงที่ดินตาบอดตัดถนนจัดรูปที่ดินเมืองสมุทรสาครเพิ่มมูลค่า

03 พ.ย. 2564 | 06:41 น.

กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)  ทลวงที่ดินตาบอด “จัดรูปที่ดินเมืองสมุทรสาคร” ตัดถนน  เพิ่มมูลค่า กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์โควิด-19 เน้น พัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ง.13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร ก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่ง -ถนนเศรษฐกิจ 1

 

สมุทรสาครจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดินเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีปัญหาที่ดินตาบอดและที่ดินว่างเปล่าในเขตเมืองหลายบริเวณ  กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงสนับสนุนจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครสมุทรสาครและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ โดยเริ่มดำเนินโครงการบริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ง.13     ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บนพื้นที่โครงการ 118 - 2 - 8 ไร่ เจ้าของที่ดิน 21 ราย จำนวนแปลงที่ดิน 16 แปลง

 

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานร่วมกันทำพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร

เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) กับถนนเดิมบาง ถนนดังกล่าวเกิดขึ้นจากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ง.13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร เป็นการก่อสร้างระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ      ตามผังโครงการคมนาคมและขนส่งที่ช่วยบรรเทาการจราจรจากถนนสายหลักของเมือง คือ ถนนเศรษฐกิจ 1

ยผ.ทะลวงที่ดินตาบอดตัดถนนจัดรูปที่ดินเมืองสมุทรสาครเพิ่มมูลค่า

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองตามผังเมือง

โดยใช้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 ส่งเสริมให้ประชาชนนำที่ดินตาบอด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาร่วมกับภาครัฐพัฒนาสร้างโครงข่ายคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้เข้าถึงที่ดินทุกแปลง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังคงกรรมสิทธิ์ไว้ เน้นการร่วมพัฒนาระหว่างประชาชนกับภาครัฐจึงไม่จำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดิน

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ.2550 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และอยู่ในแนวทิศทางการขยายตัวของเมือง โดยสภาพก่อนโครงการแปลงที่ดินส่วนใหญ่ ไม่มีทางเข้าออก ไม่มีการพัฒนา กรมโยธาธิการและผังเมือง

ยผ.ทะลวงที่ดินตาบอดตัดถนนจัดรูปที่ดินเมืองสมุทรสาครเพิ่มมูลค่า

โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้เข้าไปดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดำเนินการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ พร้อมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในโครงการสามารถเชื่อมโยงกับถนนภายนอกอย่างสะดวก ประกอบด้วย

1. ถนนโครงการตามผังเมืองรวม  ขนาดเขตทาง 20 เมตร  ยาว 841 เมตร ช่องจราจร 3.25 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  พร้อมทางเท้า 2 ฟากถนน ขนาดความกว้างข้างละ 2 เมตร

2. ถนนสายรอง ขนาดเขตทาง 12 เมตร ยาว 183 เมตร ช่องจราจร 3.5 เมตร จำนวน 2 ช่องจราจร     พร้อมทางเท้า 2 ฟากถนน ขนาดความกว้างข้างละ 2 เมตร

3. จัดให้มีทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ สวนสาธารณะ รวมทั้งติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างระบบประปา ทั้งยังได้ดำเนินการก่อสร้างเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติและส่วนประกอบอื่น ๆ และการก่อสร้างทางผ่านเสมอระดับชนิดคอนกรีตกำลังสูง บริเวณจุดตัดทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ขณะนี้โครงการจัดรูปที่ดินฯ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้ประชาชนชาวสมุทรสาครร่วมใช้ถนนเพื่อเป็นเส้นทางจราจรเชื่อมระหว่างถนนเอกชัยกับถนนเดิมบาง เพื่อให้ชาวสมุทรสาครสัญจรสะดวก ประหยัดเวลาการเดินทาง สร้างชุมชนให้เกิดความน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี

“จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” พัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต

ยผ.ทะลวงที่ดินตาบอดตัดถนนจัดรูปที่ดินเมืองสมุทรสาครเพิ่มมูลค่า