โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการจํานวน 721 ราย

29 ม.ค. 2567 | 12:26 น.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 721 ราย “อดิศร ไชยคุปต์-สุรจิต พัฒนสาร-อานนท์ เรวัฒนานนท์-จิระประวัติ แบบประเสริฐ” นั่งรองอัยการสูงสุด มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 29 มกราคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๗๒๑ ราย ดังนี้

                           โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการจํานวน 721 ราย

๑. นายอดิศร ไชยคุปต์ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๒. นายสุรจิต พัฒนสาร ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๓. นายอานนท์ เรวัฒนานนท์ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๔. นายจิระประวัติ แบบประเสริฐ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงาน คดีอาญาตลิ่งชัน (ข้าราชการอัยการชั้น 6) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๕. นางกอร์ปกุล วินิจฉัยภาค อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

                    โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการจํานวน 721 ราย

6. นายยุทธการ สุทธิพงษ์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีศาลสูง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๗. นายอธิก คล้ายสังข์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

8. นายศรุต รัฐรพี อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีแรงงาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

9. นายโชคชัย สินศุภรัตน์ อธิบดีอัยการภาค ๕ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๑๐. นายกมลาสน์ สุทธิธารณ์นฤภัย อธิบดีอัยการภาค 6 (ข้าราชการอัยการชั้น 6) ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๑๑.นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค อธิบดีอัยการภาค ๓ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๑๒. นายโชคชัย ทิฐิกัจจธรรม อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานวิชาการ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๑๓. นายวัฒนา สวัสดิ์ทอง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานการยุติ การดําเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

โดยทุกตำแหน่งให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 

คลิกดูเพิ่มเติม : ประกาศแต่งตั้งข้าราชการอัยการ 721 ราย