โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล” เป็นเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ

05 ม.ค. 2567 | 08:00 น.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล” ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล ข้าราชการ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

เศรษฐา ทวีสิน 

นายกรัฐมนตรี

                                  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล” เป็นเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ

 

สำหรับประวัติ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล ก่อนหน้านั้น เป็น รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา:

- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Master of Arts (Political Science) Sul Ross state University, U.S.A.
ประวัติการทำงาน:

- ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- บุคลากร กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง ,เลขานุการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ,เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

- หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- ผู้อำนวยการสำนักอำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการฝึกอบรม: 

- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๕ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๔ สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๖ สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ รุ่นที่ ๑๘ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ ๖ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๕ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๒๔ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)