โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศ 15 ราย

25 ม.ค. 2567 | 13:52 น.

โปรดเกล้าฯ ให้ขรก.กระทรวงการต่างประเทศ พ้นตำแหน่ง 11 ราย และแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง 15 ราย “ศรัณย์”พ้นปลัด เป็นทูตฝรั่งเศส เอกสิริ ปิณฑะรุจิ เป็นปลัด พินท์สุดา ชัยนาม นั่งอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ อุศณา พีรานนท์ ทูตประจําสหประชาชาติ พร้อมแต่งตั้งทูตอีกหลายประเทศ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตําแหน่ง จํานวน ๔ ราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๗ ราย ดังนี้

๑. นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

๒. นางสาวพินท์สุดา ชัยนาม พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ

๓. นางสาวอุศณา พีรานนท์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมอาเซียน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

๔. นายโสรัจ สุขถาวร ตําแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

๕. นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ตําแหน่ง รองอธิบดีกรมการกงสุล ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป สํานักงานปลัดกระทรวง

๖. นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก ตําแหน่ง กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูตระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลใหญ่ (นักบริหาร การทูตระดับสูง) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

๗. นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม ประจําสาธารณรัฐโปรตุเกส และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป ทั้งนี้

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

                  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศ 15 ราย         

 

ขณะเดียวกัน  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตําแหน่ง จํานวน ๗ ราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๘ ราย ดังนี้

๑. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐฝรั่งเศส

๒. นางอุรีรัชต์ เจริญโต พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐสิงคโปร์

๓.นายวิชชุ เวชชาชีวะ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํา สาธารณรัฐเกาหลี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําญี่ปุ่น

๔. นายพุทธพร คิ้วตกส้าน พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํา สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํา สาธารณรัฐอิตาลี

๕. นายสุวัฒน์ แก้วสุข พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํา รัฐสุลต่านโอมาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐเช็ก 

๖. นายอ ม้ามณี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

๗. ร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําฮังการี

๘. นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ ตําแหน่ง รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

                      โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศ 15 ราย