โปรดเกล้าฯ 8 ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากลาออก

08 ม.ค. 2567 | 11:29 น.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ 8 รายพ้นจากตําแหน่งผู้พิพากษาเนื่องจากลาออกจากราชการ

วันที่ 8 มกราคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง
ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมได้มีคําสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จํานวน ๗ ราย ดังนี้

๑. นายโสต สุตานันท์ ตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

๒. นางปวีณณา ศรีวงษ์ ตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

๓. นายวีระ สากุล ตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๔. นายอมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ ตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเลย ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๕. นายวัฒนศักดิ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจําสํานักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๒ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วั ตั้งแต่วันที่ กันยายน ๒๕๖๖

๖. นายสมเกียรติ ฑีฆาอุตมากร ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๗. นางสาวอรุณรัตน์ บัณฑิตเสาวภาคย์ ตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดนนทบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง ๗ รายพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

                             โปรดเกล้าฯ 8 ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากลาออก

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง

ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมได้มีคําสั่งอนุญาตให้ นายอํานาจ พวงชมภู ข้าราชการตุลาการ ตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ตั้งแต่วันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

                          โปรดเกล้าฯ 8 ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากลาออก