โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ อนุทิน-เกรียง-ชาดา

06 ม.ค. 2567 | 09:03 น.

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็น นายกองใหญ่ เกรียง กัลป์ตินันท์ เป็น นายกองเอก ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็น นายกองเอก มีผล 3 ม.ค. 67 เป็นต้นไป

วันที่ 5 มกราคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนชั้นยศนายกองใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน 

และ ชั้นยศนายกองเอกเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จะต้องปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวม 3 ราย ดังนี้

1.ว่าที่นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็น นายกองใหญ่

2. ว่าที่นายกองเอก เกรียง กัลป์ตินันท์ เป็น นายกองเอก

3. ว่าที่นายกองเอก ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็น นายกองเอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

                       โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ อนุทิน-เกรียง-ชาดา