โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อธิการบดี-นายกสภาฯ-กรรมการสภา" 7 มหาวิทยาลัย

06 ม.ค. 2567 | 05:52 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 7 ฉบับ แต่งตั้ง อธิการบดี-นายกสภาฯ และกรรมการสภา ใน 7 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน 7 ฉบับ เป็นการแต่งตั้ง อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา ใน 7 มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 กันยายน 2566 นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561 

ที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 26 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22กันยายน 2566 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 256 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 25 กันยายน 2566 นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเชาว์ เกษประทุม ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นั้น

เนื่องจาก นายสมเชาว์ เกษประทุม ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มกราคม 2563นั้น 

เนื่องจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่ตั้ง นายถนอม อินทรกำเนิด ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพินิติ รตะนานุกูล ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 นั้น 

เนื่องจาก นายพินิติ รตะนานุกูล ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพินิติ รตะนานุกูล ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณโปรดเกล้า
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 นั้น

เนื่องจาก พลเอก ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566  ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

โดยผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 11 ราย ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (5)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่

 1. นายธนา ไชยประสิทธิ์
 2. นายปราโมทย์ ประสาทกุล
 3. นายวิชัย โชควิวัฒน
 4. นายสรัญ รังคสิริ
 5. นายอภิชาต สุขสำราญ
 6. นายปรัชญนันท์ นิลสุข
 7. พระครูสาทรปริยัติคุณ
 8. นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
 9. นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ
 10. นายจาดุร อภิชาตบุตร
 11. นายอนุกุล ใบไกล

เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 11 ราย ตั้งแต่วันที่ 19พฤศจิกายน 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นั้น

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควร ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 11 ราย ดังนี้

 1. นางเรณุมาศ วิจิตรรัตนะ
 2. นายอภิชาต ภัทรธรรม
 3. นายประเสริฐ ตัณศิริ
 4. นายป่านใจ ธารทัศนวงศ์
 5. นายมานิตย์ จุมปา
 6. นายบุญลือ ทองอยู่
 7. นายศิโรจน์ ผลพันธิน
 8. นายวิทยาธร ท่อแก้ว
 9. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์
 10. นางสุจริต เพียรชอบ
 11. นายคณิต เขียววิชัย

เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา