โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “วิทยา ยาม่วง” อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า นั่งรองปลัดคมนาคม

05 ม.ค. 2567 | 07:28 น.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “วิทยา ยาม่วง” อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า ที่ลาออกจากราชการ กลับเข้ารับราชการดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2567

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิทยา ยาม่วง อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ กลับเข้ารับราชการ ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567
 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

                           โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “วิทยา ยาม่วง” อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า นั่งรองปลัดคมนาคม

 

สำหรับ นายวิทยา ยาม่วง เกิดวันที่ 22 ก.ย. 2508 อายุ 58 ปี จบจากนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่นปี 2524 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2539 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 51 และ รัฐประศาสนมหาบัณฑิต วิทยาลัยการทัพเรือ กองทัพเรือ รุ่นที่ 44 

นายวิทยา ยาม่วง เริ่มรับราชการที่กองทัพเรือ เมื่อปี 2526 ในปี 2533 ย้ายมาทำงานที่กรมเจ้าท่า 

ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ เช่น ผอ.สำนักงานส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และการพาณิชยนาวี ผอ.สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคที่ 4 (สงขลา) , ภูมิภาคที่ 5 (ภูเก็ต)
ปี 2554 ผอ.สำนักกฎหมาย, ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 (อยุธยา) 

ต่อมาปี 2559 เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ เมื่อต้นปี 2562 และดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า

ทั้งนี้ นายวิทยา ยาม่วง อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 สมัยที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็น รมว.คมนาคม โดยให้มีผลในวันที่ 1 พ.ย. 2564 โดยระบุเหตุผลลาออกว่า มีปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างหนัก และต้องการไปดูแลสุขภาพ และครอบครัว