โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข 11 ราย

05 ม.ค. 2567 | 06:30 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง "รองปลัดฯ-อธิบดี-เลขาธิการ อย." รวม 11 รายมีผลแล้วตั้งแต่ 3 ม.ค.67

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 11 ราย ดังนี้

1.นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร พ้นจากอธิบดีกรมการแพทย์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค

2.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ พ้นจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์

3.นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ พ้นจากรองปลัดสาธารณสุข และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต

4.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ พ้นจากรองปลัดสาธารณสุข และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน พ้นจากรองปลัดสาธารณสุข และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6.นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช พ้นจากรองปลัดสาธารณสุข และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

7.พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย

8.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

9.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

10.นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

11.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี พ้นจากนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงสาธารณสุข