โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “เอกวิทย์ วัชชวัลคุ” เป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช.

05 ม.ค. 2567 | 05:32 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง “เอกวิทย์ วัชชวัลคุ” เป็น คณะกรรมการ ป.ป.ช. แทน “ณรงค์ รัฐอมฤต” ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวิชรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ประกาศว่า ตามที่ ได้มี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหาดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายณรงค์ รัฐอมฤต เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามประกาศลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นั้น ต่อมา นายณรงค์ รัฐอมฤต ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 9 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

(อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม)